HotFreeBooks.com
A Pocket Dictionary - Welsh-English
by William Richards
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next Part
Home - Random Browse

Transcribed from the 1861 Hughes and Son edition by David Price, ccx074@pglaf.orgA POCKET DICTIONARY, WELSH-ENGLISH. GEIRIADUR LLOGELL CYMRAEG A SAESONEG,

WEDI EI ADOLYGU, EI DDIWYGIO, A'I HELAETHU GAN W. RICHARDS, LL.D.

WREXHAM:

ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN R. HUGHES AND SON

LONDON: SIMPKIN, MARSHALL, AND CO.RHAGYMADRODD.

Mae yr awyddfryd cynyddol sydd yn mhlith y Cymry i ymgydnabod yn fwy a'r iaith Saesoneg yn un o arwyddion gobeithiol yr amserau. Am bob un o'n cydgenedl ag oedd yn deall Saesoneg yn nechreuad y ganrif hon, mae yn debyg na fethem wrth ddyweud fod ugeiniau os nad canoedd yn ei deall yn awr. O'r ochor arall, y mae rhifedi mwy nag a feddylid o'r Saeson sy'n ymweled a'n gwlad yn ystod misoedd yr haf yn gwneuthur ymdrech nid bychan i ddysgu Cymraeg.

Ond mae yn eglur nas gall neb feistroli iaith estronol heb gymorth geiriaduron. Nis gellir dyweud fod y gwahanol Eiriaduron sydd yn awr ar y maes yn rhai ymarferol o herwydd y mae ynddynt filoedd o eiriau nad arferwyd erioed, ac ond odid nad arferir byth; ac y mae hyny, wrth reswm, yn chwyddo y gwaith, nes peri ei fod allan o gyraedd y dosparth iselradd. Geiriadur rhad ymarferol yw hwn i'r lluaws nad allant hyfforddio i gael rhai mwy.

Ond er fod llawer o'r geiriau anarferedig wedi eu gadael allan, eto y mae yn cynwys pob gair sydd mewn arferiad gyffredin wrth siarad ac ysgrifenu.

Cymerwyd gofal mawr yn narlleniad y tafleni, fel yr hyderir nad oes ynddo un gwall gwerth ei nodi.

Rhagfyr 14, 1861.ABREVIATIONS USED IN THE WORK. BYRIADAU ARFEREDIG YN Y GWAITH.

a. or adj., adjective, enw gwan

ad. or adv., adverb., rhagferf

con. or conj., conjunction, cysylltiad

int. inter, or interj., interjection, cyfryngiad

n., noun, enw cadarn

pre. or prep., preposition, arddodiad

pref., prefix, blaenddodiad

pr. or pro., pronoun, rhagenw

v., verb, parwyddiadGEIRIADUR CYMRAEG A SAESONEG WELSH-ENGLISH DICTIONARY

A, an interrogative adverb, "A ddaw efe?" An affirmative adv. "Efe a ddaw."

A, ac, con. and, as

A, ag, prep. with

A, pron. who, which, that

A, int. oh

A, prefix, as, athref from tref

Ab, or ap, n. m. a son

Ab, Epa, n. m. ape, monkey

Abad, n. m. an abbot

Abadaeth, n. f. abbacy

Aber, n. m. the fall of one river into another, or into the sea, a confluence of water

Aberth, n. m. oblation, sacrifice

Aberthiad, n. m. a sacrificing

Aberthu, v. to sacrifice

Aberthwr, n. m. sacrificer

Aberu, v. to disembogue

Abl, a. able, powerful, wealthy

Abledd, n. m. ability, power

Abrediad, n. m. transmigration

Abredu, v. to transmigrate

Abrwysg, a. unwieldy; heavy

Abrwysgaw, v. to inebriate

Abrwyagl, a. huge, vast, immense

Absen, n. f. slander, detraction

Absenol, a. absent

Absenu, v. to slander, to back bite; to speak ill of any one

Absenwr, n. m. backbiter; absentee; slanderer

Abwy, n. m. a carcase, a carrion

Abwyd, n. m. a bait; fodder

Abwydiad, n. m. a baiting, a foddering

Abwydo, v. to bait, to feed

Abwydwr, n. m. one who baits

Abwydyn, n. m. a bait; a worm

Abwydyn v. cefn, the spinal cord

Ac, see A.

Acan, n. f. a saying; accent

Acen, n. f. accent

Acenawl, a. enunciative

Aceniad, n. m. accentuation

Acenu, v. to accent, to sound

Acw, ad. there, hence

Ach, n. f. a fluid liquid; a stem

Achles, n. f. succour, refuge, defence; manure

Achlesawl, a. succouring

Achlesiad, n. m. a succouring

Achlesu, v. to succour, to cherish

Achleswr, n. m. succourer

Achlesydd, n. m. succourer

Achlud, n. m. covert, obscurity

Achlwm, v. to knot, to tie

Achlysur, n. m. cause, motive; occasion, opportunity

Achlysuro, v. to occasion

Achlysurol, a. occasional

Achlyw, n. m. a hearing

Achos, n. m. cause

Achosadwy, a. effectible

Achosedig, a. endued with a cause

Achosedigol, a. effectuative

Achosi, v. to cause, to occasion

Achosiad, n. m. a causing

Achosol, a. efficient; effectual

Achosoldeb, n. m. effectiveness

Achref, a. suppliant, craving

Achres, n. f. a row, a rank

Achretawr, n. m. a creditor

Achreth, n. m. a trembling

Achrwm, a. crooked or bent

Achrwym, n. m. a restraint

Achryf, a. strong, potent, powerful, able

Achub, v. to save, to secure

Achubadwy, a. salvable

Achubiad, n. m. a saving

Achubiaeth, n. m. a securing

Achubol, a. saving; delivering

Achubwr, n. m. a saviour

Achudd, n. m. seclusion

Achul, a. narrow; lean; squalid

Achwaith, n. m. sourness

Achwaneg, a. more, additional

Achwanegiad, n. m. augmentation, addition

Achwanegol, a. augmentative

Achwanegu, v. to increase

Achwlwm, n. m. a tie

Achwr, n. m. genealogist

Achwre, n. m. a shelter, a skreen

Achwy, a. tending to be foremost, busy-body

Achwyn, n. m. complaint: v. to complain

Achwynedig, a. being complained

Achwynedigaeth, n. m. accusation, charge

Achwynedigol, a. accusatory

Achwynol, a. plaintive

Achwyngar, a. querulous

Achwyngarwch, n. m. querulousness

Achwyniad, n. m. a complaining

Achwyniaeth, n. m. accusation

Achwynwr, n. m. a complainer

Ad, a. a going on, over, or to. It is a general prefix to words answering to RE

Adaddawiad, n. a promising again

Adaddewid, n. a second promise

Adaddo, v. to promise again

Adaerwch, n. importunity

Adafael, n. a distraint

Adafaeliad, n. a distraining

Adafaelu, v. to attach, to seize

Adail, n. a building

Adain, n. a wing; a bird

Adalw, v. to recall; to revoke

Adalwad, n. a recalling

Adan, n. a fin; a spoke

Adanadl, n. respiration

Adanadliad, n. a respiring

Adanadlu, v. to respire

Adanerch, n. second greeting

Adanerchiad, n. a resaluting

Adanerchu, v. to resalute

Adanfon, v. to send again

Adanfoniad, n. a sending again

Adanfonol, a. sending again

Adar, n. p. birds, fowls

Adara, v. to fowl

Adarol, a. relating to birds

Adardy, n. an aviary, a cage

Adarddelw, v. to reassert

Adarddelwad, n. reassertion

Adaren, n. a female bird

Adargi, n. a setting dog

Adargoel, n. augury

Adargoelio, v. augurize

Adargop, n. a spider

Adargopwe, n. a spider's web

Adarwr, n. a fowler

Adarwriaeth, n. the practice of fowling

Adaw, v. to glide off: to fly

Adawr, n. chewing the cud

Adbeniad, n. re-assignment

Adbenodi, v. to subdivide

Adbenod, n. subdivision

Adbenu, v. to re-assign

Adblan, n. a second setting

Adblaniad, n. a transplanting

Adblanu, v. to transplant

Adblyg, n. a second fold

Adblygadwy, a. reduplicable

Adblygedd, n. recurvity

Adblygiad, n. a recurvation

Adblygol, a. reduplicate

Adblygu, v. to fold back

Adborion, n. p. leavings, refuse

Adbrawf, n. re-tasting

Adbrofi, v. to taste again

Adbrynadwy, a. redeemable

Adbrynedigaeth, n. redemption

Adbrynedig, a. redeemed

Adbryniad, n. a ransom

Adbrynol, a. redeeming

Adbrynu, v. to repurchase

Adbrynwr, n. re-purchaser

Adchwanegol, a. additional

Adchwanegu, v. to re-augment

Adchwedl, n. a rumour

Adchwilio, v. to research

Adchwiliedig, a. researched

Adchwiliwr, n. a researcher

Adchwilio, v. to revolve

Adchwyl, n. a circumvolution

Adchwyladwy, a. revolvable

Adchwyliad, n. a revolving

Adeg, n. opportunity, season

Adeginad, n. the second budding

Adegino, v. to bud again

Adeilad, n. a building

Adeiladaeth, n. architecture

Adeiladol, a. edifying architectural

Adeiladu, v. to build

Adeiledydd, n. architect

Adeiladedig, a. built

Adeilo, v. to build or construct

Adeilwr, n. architect, builder

Adeiniad, n. winging

Adeinio, v. to fly, to wing

Adeiniog, a. winged, pinioned

Adeinol, a. relating to wings

Adeiriad, n. tautology

Adeirio, v. repeating of words

Adeiriog, a. tautological

Aden, n. a wing, a pinion

Adenedig, n. regenerated

Adenedigaeth, n. regeneration

Adeni, v. to regenerate

Adennill, v. to regain

Adennilliad, n. a thing regained

Adennillwr, n. regainer

Adenw, n. a second name

Adenwi, v. to name again

Aderbyniad, n. a receiving back

Aderyn, v. bird, a fowl

Adethol, v. to reselect

Adfach, n. the beard of a dart

Adfachiad, n. a re-hooking

Adfachog, a. barbed, bearded

Adfachu, v. to barb, to re-hook

Adfail, n. a ruin

Adfarn, n. reversed judgement

Adfarnedig, a rejudged

Adfarniad, n. reversing of judgement

Adfarnu, v. to rejudge

Adfath, n. a recoinage

Adfathiad, n. a recoining

Adfathu, v. to recoin

Adfedyddio, v. to rebaptize

Adfeddianu, v. to reposses

Adfeddianol, a repossessive

Adfeddiant, n. re-possession

Adfeddianwr, n. m. repossessor

Adfeddwl, n. second thought

Adfeddyliad, n. recollection

Adfeddylied, v. to recollect

Adfeiliad, n. a decaying

Adfeiliedig, a. decayed, in ruin

Adfeilio, v. to decay, to moulder

Adfeillog, a. decaying; ruinous

Adfeio, v. to recriminate

Adfer, n. what is restored

Adferadwy, a. restorable

Adferedig, a. restorable

Adferedigaeth, n. restoration

Adferiad, n. a restoring

Adferol, a. restorative

Adferth, n. comfort

Adferthiad, n. a comforting

Adferthol, a. comforting

Adferthu, v. to comfort, to recreate

Adferwi, v. to boil again

Adferwr, n. restorer

Adferyd, v. to make restitution

Adfesur, n. a second measure: v. to measure a second time

Adflagur, n. a second bud

Adflaguro, v. to bud again

Adflas, n. insipidity of taste

Adflin, a. fatigue over again

Adflinder, n. irritation

Adflino, v. to irritate

Adflith, n. a second milk

Adflitho, v. to yield second milk

Adflodau, n. m. second blossoms

Adflodeuad, n. m. refloration

Adflodeuo, v. to reflourish

Adflodeuog, a. reflorescent

Adfraenar, n. m. second fallow

Adfrawd, n. f. a reversed or second judgment

Adfryd, n. m. a second intention

Adfwriad, n. m. a recasting

Adfwrw, v. to recast

Adfwynhau, v. to re-enjoy

Adfydiog, a. in adversity; miserable, wretched

Adfydig, a. distressed, wretched

Adfyd, ad. perhaps, it may be

Adfyddin, n. f. a corps of reserve

Adfyfyrdod, n. m. reconsideration, reflection

Adfyfyriad, n. m. reconsidering

Adfyfyrio, v. to reconsider

Adfynegiad, n. m. a redeclaring

Adfynegu, v. to declare again

Adfyw, n. m. lack of life; fallow a. revived, alive again

Adfywhau, v. to reanimate

Adfywiad, n. m. a revival

Adfywiant, n. m. reanimation

Adfywio, v. to revive

Adfywiocau, v. to reinvigorate

Adfywiogi, v. to reanimate

Adffugio, v. to disguise anew

Adffurfio, v. to reform; to repair

Adffurfiwr, n. m. a reformer

Adffynu, v. n. to prosper again

Adgadarnhau, v. to re-fortify

Adgadw, v. to keep again

Adgais, n. m. a second attempt

Adgam, a. recurvous

Adgan, n. f. an episode

Adganu, v. to describe

Adgas, a. odious, disagreeable

Adgasglu, v. to collect again

Adgasrwydd, n. m. odiousness

Adgasu, v. to act disagreeable

Adgeisio, v. to seek again

Adgenedledig, a. regenerated

Adgenedliad, n. m. regeneration

Adgenedlu, v. to regenerate

Adgerydd, n. m. a reprimand

Adgeryddadwy, a. reprehensible

Adgeryddiad, n. m. a reprimand

Adgeryddol, a. reprehensive

Adgeryddu, v. to reprimand

Adgip, n. m. a resnatch; a reprise

Adglaf, a. relapsed to sickness

Adglefychu, v. to relapse

Adglwyfo, v. to wound again

Adglymiad, n. m. renodation

Adglymu, v. to tie again

Adgnithio, v. to retouch

Adgno, n. m. second chewing. Adgno, cydwybod, remorse

Adgnoi, v. to chew the cud

Adgodi, v. to raise again

Adgof, n. m. remembrance

Adgofio, v. to recollet

Adgofiol, a. recollective

Adgoffa, n. m. a recalling to mind

Adgoffau, v. to recall to mind

Adgryfhau, v. to reinvigorate

Adgrynhoi, v. to collect again

Adguddio, v. to reconceal, to hide again

Adgur, n. m. a repulse, a rebut

Adguriad, a. repulsion

Adguro, v. to repel, re-conquer

Adgwymp, n. m. a fall back

Adgwympo, v. to relapse

Adgydiedig, a. rejoined

Adgydio, v. to rejoin

Adgyfansoddi, v. recompose

Adgyfanu, v. to reintegrate

Adgyfarch, v. to resalute

Adgyfhau, v. to make whole again

Adgyflawni, v. to complete anew

Adgyfleu, v. to replace

Adgyfnerthu, v. to reinforce

Adgyfodi, v. to rise again

Adgyfodiad, n. m. resurrection

Adgyffroad, n. m. resuscitation

Adgyffroi, v. to resuscitate

Adgylchiad, n. m. revolution

Adgymeriad, n. m. reassumption

Adgymodi, v. to reconciliate

Adgyneu, v. to rekindle

Adgynrychioli, v. to represent another

Adgynrychu, v. to represent

Adgynull, v. to collect again

Adgynulledig, v. a. recollected

Adgynull, v. to collect again

Adgynulledig, v. a. recollected

Adgynulliad, n. a reassembling

Adgynyrchiad, n. reproduction

Adgyrch, n. m. a recourse

Adgyswllt, n. m. rejunction

Adgysylltu, v. to reunite

Adgywain, v. to carry back

Adgyweirio, v. to refit

Adgyweiriol, a. reparative

Adgyweiriolion, n. restoratives

Adgyweiriwr, n. m. a repairer

Adgywreinio, v. to make exact again

Adhaeriad, n. reassertion

Adheddychu, v. to repacify

Adholi, v. to re-examine, to question again

Adhoni, v. to reassert

Adladd, n. m. second crop: v. to kill again

Adlaes, a. trailing, draggling

Adlais, n. m. reverberation; echo

Adlam, n. a back step; a home

Adlamiad, n. m. a stepping back

Adlamu, v. to step back; to rebound

Adlef, n. m. resonance, echo

Adlefariad, n. m. peroration

Adlefaru, v. to perorate, to speak again, to recite

Adleau, v. to replace

Adleisio, v. to resound

Adlenwi, v. to fill again

Adles, n. m. that is not a benefit

Adlif, n. m. ebb tide, a reflux

Adlifeirlant, n. m. refluence

Adlifeirio, v. to reflow

Adlifiant, n. m. a reflowing

Adlifo, v. to flow back

Adlithrad, n. m. a sliding back

Adlithro, v. to slide back

Adliw, n. m. a varnish, a retint

Adliwio, v. to recolour

Adloddi, v. to grow after cutting

Adloes, n. m. a reiterated pang

Adloewi, v. to brighten again

Adlog, n. m. compound interest

Adloni, v. to cherish again

Adlonyddu, v. to assuage or quiet again

Adlosgi, v. to burn again

Adlunio, v. to reform, to copy

Adlusgo, v. to drag back

Adlyfnhau, v. to repolish

Adlythyr, n. m. a rescript

Adnabod, n. m. recognition: v. to recognize, to know, to be acquainted with

Adnabyddedig, a. acquainted

Adnabyddiad, n. m. recognition

Adnabyddiaeth, n. f. knowledge cognizance

Adnabyddol, a. recognizing

Adnabyddus, a. knowing, known

Adnabyddwr, n. m. a recognizer

Adnaid, n. f. a rebound

Adnawdd, n. m. a resource

Adnawf, n. m. a swimming back

Adne, n. m. custody, safe keeping

Adnerth, n. m. a second power

Adnerthedig, a. reinforced

Adnerthu, v. to reinforce

Adneu, n. m. a deposit, a pledge

Adneuad, n. m. a pledging

Adnewid, v. to rechange

Adnewyddiad, n. m. renovation

Abnewyddu, v. to renovate, to renew

Adnewyddwr, n. m. a renovator

Adnod, n. f. a sentence, a verse

Adnodi, v. to divide into verses

Adnofiad, n. a swimming back

Adnofio, v. to swim back

Adnydd, n. m. a gate post

Adoew, a. m. a spur

Adofidio, v. to grieve again

Adofidiol, a. reafflicting

Adofwyad, n. m. a revisiting

Adofwywr, n. m. a revisitor

Adofyn, v. to ask again, to reclaim

Adohebu, v. to recommunicate, to respond

Adolrhain, v. to follow after, to retrace

Adolwch, n. m. intreaty, prayer

Adolwg, n. retrospect

Adolygu, v. to review

Adolygwr, n. m. a reviewer

Adran, n. f. a subdivision

Adraniad, n. m. a subdivision

Adranu, v. subdivide

Adranwr, n. m. a subdivider

Adranydd, n. m. a subdivider

Adredeg, v. to run again, to run back

Adrediad, n. m. a recurrence

Adref, ad. home, homewards

Adrefu, v. to return home

Adrif, n. m. second reckoning

Adrifiad, n. m. a counting again

Adrifo, v. to recount

Adrifwr, n. m. a recounter

Adrodd, v. to relate

Adroddi, v. to return a gift

Adroddiad, n. m. a narration

Adroddol, a. declaratory

Adroddwr, n. m. a relater

Adrwym, n. m. a restringent

Adrwymiad, a. rebinding

Adrybudd, n. m. a second warning

Adrybuddio, v. to warn again

Adrysedd, n. m. a second excess

Adryw, n. m. secondary species

Adrywiad, n. m. degeneration

Adrywio, v. to degenerate

Adrywiol, v. degenerating

Adsaf, n. f. a second standing

Adsain, n. f. echo

Adsefydlu, v. to re-establish

Adseilfanu, v. to found anew

Adseiniedig, a. echoed

Adseinio, v. to resound, to echo

Adseiniol, a. resounding

Adson, v. to rumour again

Adsylw, n. m. a second observation

Adsylwi, v. to view again

Adsyllu, v. to glance at again

Aduno, v. to agree again

Adunedig, a. reunited, rejoined

Adurddedig, a. reordained

Adurddiad, n. m. reordination

Adurddo, v. to honour again; to re-ordain

Adurddol, a. reordinative

Adwaen, v. to recognize

Adwaeniad, n. recognition

Adwair, n. aftermath

Adwanychiad, n. a relapsing

Adwanychu, v. to enfeeble again

Adwedyd, v. to say again, to repeat

Adwedd, n. a renewed state

Adweinig, a. recognisable; known

Adweirio, v. to repair

Adweled, v. to recover sight

Adweliad, n. a receverring of sight

Adwerth, n. undervalue

Adwerthwr, n. depreciator

Adwerydd, n. second spring

Adwirio, v. to recertify

Adwisg, n. an undress

Adwisgo, v. to disarray; to undress

Adwledd, n. a slender feast

Adwneyd, v. to undo

Adwneuthur, v. to repair

Adwnio, v. to double stich

Adwy, a. a gap; a pass

Adwyo, v. to make gaps

Adwyog, v. having gaps

Adwydd, n. fallow ground

Adwyn, n. a metal

Adwynol, a. metalic

Adwynig, a. glittering

Adwyr, a. recurvous, bent back

Adwyro, v. to recline back

Adwyriad, n. recurvation

Adwyrni, n. a recurviture

Adwys, n. second gummons

Adwysio, v. to summon again

Adwyth, n. a hurt; a blast

Adwythol, a blasting; hurting

Adymgasgliad, n. a reassembling

Adymgasglu, v. to re-assemble

Adymgyfarch, v. to re-salute

Adymgymeriad, n. a mutual reassumption

Adymgymmodi, v. to reconcile mutually

Adymgynnull, v. to re-assemble

Adymrithio, v. to re-appear

Adymweled, v. see ad. and ymweled, and the same with all words, prefixed with ad. not mentioned here

Adyn, n. a fribble, a wretch

Adyru, v. to drive back

Adysgrif, n. a transcript

Adysgrifenu, v. to transcribe

Adysgrifenwr, n. a transcriber

Adystwytho, v. to make pliant again

Adystyried, n. re-consideration; v. to reflect, to re-consider

Add, n. impulse. A prefix to enhance the sense of words

Addangc, n. a crocodile

Addas, a. meet, suitable, proper

Adasiad, n. a suiting, a fitting

Addasol, a befitting; convenient

Addasrwydd, n. suitableness

Addasu, v. to suit. to adapt

Addaw, n. a promise

Addawd, n. a repository

Addawedig, a. promised

Addawiad, n. promising

Addawl, n. worship

Addawydd, n. a promiser

Addef, v. to acknowledge, to own

Addefedig, a. confessed

Addefiad, n. confession

Addefol, a. confessing

Addefwr, n. a confessor

Addewid, n. a promise

Addewidiol, a. promissory

Addfed, a. ripe, mature

Addfediad, n. a ripening

Addfedrwydd, n. ripeness

Addfedu, v. to ripen

Addfwyn, a. gentle, meek, mild

Addfwynder, n. gentleness

Addoed, n. an appointed time

Addoedi, v. to set a time; to defer

Addoediad, n. prorogation, a respiting

Addoer, a. frigid; chilly

Addoeredig, a. chilled

Addoeri, v. to chill

Addoeriad, n. refrigeration

Addoladwy, a. adorable; divine

Addoledig, a. praised; worshipped

Addoli, v. to worship, to adore

Addoliad, n. a worshipping

Addoliadol, a. devotional

Addoliant, n. worship, adoration

Addolwr, n. worshipper

Addon, n. fruit; offspring

Addu, v. to go, to proceed

Adduned, n. a vow; a desire

Addunedu, v. to make a vow

Addunedwr, n. vower

Adduniad, n. a vowing

Addunwr, n. one that makes a vow

Addurn, n. an ornament

Addurnedig, a. ornamented

Addurniad, n. adornment

Addurniaeth, n. ornature

Addurno, v. to ornament

Addurnol, a. ornamental

Addurnwr, n. a decorator

Addfwynfryd, n. a virtuous mind

Addygg, n. instruction

Addysgediff, a. instructed

Addysgiad, n. an instructing

Addysgu, v. to instruct, to teach

Addysgiadol, a. dictatic

Addysgwr, n. an instructor

Aed, n. a going; a proceeding

Aeg, n. faculty of utterance

Ael, n. a jut out; a brow

Aeldrem, n. a leering

Aeldrwm, a. stern, frowning

Aele, a. woeful, sad, piteous

Aeled, n. an ailment

Aelfawr, a. big browed

Aelgerth, n. the check bone

Aeliog, a. browed; full browed

Aelod, n. a limb, a number

Aelodi, v. to form a member

Aelodiad, n. forming a member

Aelodog, a. limbed

Aelwyd, n. a hearth; family

Aelwydiad, n. a hearth-full

Aelwyd, a. prosperous

Aer, n. slaughter; battle; heir

Aerfan, n. a field of battle

Aeron, n. fruits of trees

Aerwy, n. a collar; torques

Aes, n. a flat body; a target

Aesel, n. verjuice; vinegar

Aeserw, n. plank

Aeth, n. a point, a furse: v. he went; he has gone

Aethawl, a. pungent, poignant

Aethiad, n. a smarting

Aethnen, n. an aspen, a poplar

Aethwellt, n. latter-math

Aethwydd, n. aspen wood

Af, n. progress, a going on; a prefix to words, answering to UN

Afach, n. a grapple, a holdfast

Afaeth, n. blandishment

Afal, n. an apple

Afaleua, v. to gather apples

Afall, n. an apple tree

Afallach, n. an orchard

Afallen, n. an apple tree

Afallwydd, n. apple trees

Afan, n. raspberries: a. high, loud

Afanc, n. a crocodile

Afanen, n. a raspberry

Afanwydd, n. a raspberry-brake

Afiach, a. unwell, unhealthy

Afiaeth, n. blandishment

Afiechyd, n. indisposition

Aflafar, n. loss of speech; dumb

Aflafarwch, n. lack of utterance

Aflan, a. unclean, poluted

Aflanhad, n. a polluting

Aflanhau, v. to pollute

Aflariaidd, a. ungentle

Aflathr, a. without polish

Aflathraidd, a. unpollished

Aflawen, a. not merry

Afleferydd, n. dumbness

Aflendid, n. uncleanness

Aflerw, a. slovenly, untidy

Afles, n. disadvantage; hurt

Aflesol, a. disadvantageous

Aflesrwydd, n. disadvantage

Aflesu, v. to damage, to hurt

Aflonder, n. uncheerfulness

Aflonydd, a. unquiet, restless

Aflonyddiad, n. molestation

Aflonyddu, v. to disquiet

Aflonyddwch, n. disquietude

Aflonyddwr, n. a molester

Afloyw, a. not clear, muddy

Afloywder, n. muddiness

Aflun, a. void of form

Afluniad, n. deforming

Afluniaidd, a. deformed

Aflunieiddio, v. to disfigure

Aflwfr, a. uncowardly; daring

Aflwydd, n. misfortune

Aflwyddianus, a. unprosperous

Aflwyddiant, n. misfortune, want of prosperity

Aflwyddo, v. to miscarry, to fail

Aflwyddol, a. unprosperous

Aflyfnder, n. ruggedness

Aflym, a. blunt; not sharp

Aflymder, n. want of sharpness

Aflywodraeth, n. misrule

Aflywodraethus, a. ungovernable

Afon, n. a river

Afonig, n. a brook, rivulet, a rill

Afonol, a. like a rivet

Afr, n. a flowing principle

Afrad, n. waste

Afradiad, n. a lavashing

Afradlawn, a. extravagant

Afradlondeb, n. prodigality

Afradloni, v. to waste, to lavish

Afradloniad, n. lavishing

Afradlonrwydd, n. prodigality

Afradu, v. to squander, to lavish

Afraid, a. needless, unnecessary

Afreol, n. disorder, misrule

Afreolaidd, a. irregular

Afreolaeth, n. irregularity

Afrif, a. numberless

Afrifad, n. innumerableness

Afrifed, a. innumerable

Afrifo, v. to miscount

Afrllad, n. consecrated wafers

Afrlladen, n. a cake, a wafer

Afrugl, a. faultering, hesitating

Afrwydd, n. difficulty: a. unprosperous

Afrwydd-deb, n. unpropitiousness

Afrwyddiad, n. a retarding

Afrwyddo, v. to retard, to hinder

Afrwyddol, a. unpropitious

Afrwym, a. unbound, untied

Afrywiaeth, n. degeneracy

Afrywiedig, a. degenerated

Afrywio, v. to degenerate

Afrywiog, a. harsh, degenerate

Afrywiogi, v. to grow rough

Afrywiogrwydd, n. degeneracy, rigour; harshness

Afu, n. the liver

Afuad, n. the rot

Afuol, a. hepatical

Affwys, n. a precipice: a. steep

Ag, n. f. an opening, a cleft: prep. with

Agen, n. a cleft, a chop, a chink

Agendor, n. a yawing gulf

Agenig, n. a small deft

Ageniad, n. a rifting, a cleaving

Agenog, a. leaky; full of clefts

Agenu, v. to crack, to cleave

Ager, n. vapour; steam, reek

Agerdd, u. steam; vapour

Agerddol, a. steaming; reeking

Agerfa, n. air rent

Ageru, v. to cast a steam

Agorad, n. an opening

Agored, a. open, espandetl

Agor, Agori, Agoryd, v. to open, to expand

Agoriad, n. what opens; a key

Agoriadol, a. aperient

Agorol, a. opening, expanding

Agorwr, n. an opener

Agos, a. proximate; near; nigh

Agosiad, n. approximation

Agosrwydd, n. nearness

Agro, a. very heavy; pensive, sad

Agwedd, n. condition; form

Agweddiad, n. modification

Agweddol, a. habitual

Agweddu, v. to modify; to form

Aha, interj. ha, ha

Ai, ad. is it: conj. comp. or, either

A'i, pron. comp. that, her, him

Aidd, n. zeal, ardency

Ail, a. second; like. A prefix answering to RE. See Ad

Ailachosi, v. act as second cause

Ailadeiladu, see Ail and Adeiladu, and the same with all other words not mentioned here, prefixed with Ail

Alaeth, n. grief, sorrow, wailing

Alaethu, v. to grieve, to wail

Alaethus, a. mornful, doleful

Alar, n. loathing, surfeit

Alarch, n. a swan

Alarchen, n. a cygnet

Alariad, n. a surfeiting

Alarllyd, a. loathsome, surfeiting

Alarm, n. a mighty shout

Alarmu, v. to call to arms; to shout, or surprise

Alaru, v. to loath or surfeit

Alaw, n. chief of the waters; instrumental music

Alawr, n. a plate, receptacie

Alban, n. upper part. Scotland

Albrys, n. cross bow

Alcan, n. white metal; tin

Alch, n. grate, gridiron

Alfarch, n. stitch, spasm

Algar, n. reindeer

Alis, n. hell; the lowest point

Aliw, n. saliva, spittle

Almaen, n. Germany

Alon, a. music, harmony

Alp, a. precipice, craggy rock

Alsawdd, n. algebra

Alwar, n. purse

Allair, n. paraphrase

Allan, a. out, without: off

Allanol, a. outward, exterior

Allog, a. alum

Alleg, n. fable, allegory

Allegiad, n. allegorizing

Allegu, v. allegorize

Alleiriad, n. a paraphraaing

Alleirio, v. to paraphrase

Allor, n. altar

Allt, n. cliff

Alltrem, n. a wild stare

Alltremiad, n. a wild gazing

Alltrodiaeth, n. estrangement

Alltud, n. alien another land

Alltudaeth, n. banishment

Alltudedd, n. a state of exile

Alltudes, n. female exile

Alltudo, v. to banish

Alltudol, a. banishing

Alltudwr, n. exiler

Allwedd, n. key

Am, prep. about, round: conj. for, because. A prefix answering to Circum

Amaethiad, n. husbandry

Amaethiaeth, n. tillage

Amaethol, a. husbandry

Amaethu, v. to husband

Amaethwriaeth, n. husbandry

Amaethwr, Ainaethydd, n. cultivator, agriculturist

Amaethyddol, a. agricultural

Amaethyddiaeth, n. agriculture

Ambeil, a. scarce, few

Amcan, n. intent, a purpose

Amcaniad, a. intention

Amcanioeth, n. conjecture

Amcanol, a. intentional

Amcansuil, n. hypothesis

Amcanu, v. to guess, to design, to purpose

Amcanus, a. inventive

Amcanwr, n. tnroator

Amchwyl, n. circumvolution

Amdan, n. a treyet

Amdo, n. m. shroud

Amdoedig, a. shrouded; enveloped

Amdoi, v. to enwrap, to shroud

Amdorch, n. encircling wreath

Amdori, v. to amputate, to cut about

Amdorchi, v. to clasp

Amdraill, n. circumvolution

Amdramwy, v. to wander about

Amdraul, a. corrosion

Amddifad, a. orphan, destitude

Amddifadu, v. to render destitude

Amddiffyn, n. defence: v. to defend

Amddiffynedig, a. defended

Amddiffynfa, n. a strong hold

Amddiffyniad, n. a defending

Amddiffynwr, n. a defender

Amddilladu, v. to clothe all round

Amddrych, a. shewy on all sides

Amfordwyad, n. circumnavigation

Amforddwyol, a. circumnavigating

Amfrwys, a. branching about

Amfylchu, v. to notch again

Amgadarnhau, au, v. to strengthen round

Amgaer, n. a fortification

Amgaeru, v. to immure on every side

Amgall, a. circumspect, wary

Amgan, n. minstrelsy

Amgau, v. to shut round

Amgauad, n. a hemming in

Amgauedig, a. hemmed in

Amgeiniad, n. minstrel

Amgeledd, n. solicitude; care

Amgeleddiad, n. a succouring

Amgeleddol, a. succouring

Amgeleddu, v. to cherish, to succour

Amgeldoddus, a succouring, fostering

Amgeleddwr, n. a cherisher

Amgelog, a. circumspect

Amgelwch, n. solidtude

Amgen, ad. also; but; otherwise

Amgenach, ad. better; rather

Amgenaeth, n. difference

Amgeneirio, v. to paraphrase

Amgenu, v. to differ, to alter

Amglawdd, n. an entrenchment

Amgloddiad, n. entrenchment

Amgledru, v. to rail round

Amgludo, v. to carry about

Amglwm, n. a clasper

Amglywed, v. to apprehend

Amgasifio, r. to clip round

Amgnoi, v. to bite round, to correde

Amgreiaio, v. to roll about

Amgrom, a. convex

Amgron, a. globular

Amgud, n. a curly lock

Amgudyn, n. a ringlet of hair

Amgudd, n. treasure: a. hidden on all sides

Amguddio, v. to inwrap

Amgudd, a. a choice rarity

Amguddfa, n. a museum

Amgyff, a. support on everyside

Amgyffrawd, n. imagination

Amgyffred, n. comprehension

Amgyffrediad, n. comprehending

Amgyffredol, a. comprehensible

Amgyffredu, v. to comprehend

Amgyffroad, thorough agitation

Amgyffroi, v. to agitate all round

Amgylch, n. a circuit; an environ; a. round about

Amgylchedd, n. circumference

Amgylchiad, n. a surrounding

Amgylchiadol, a. circumscribing

Amgylchu, v. to surround

Amglchyn, n. circumferentor

Amgylchyniad, n. encompassing

Amgylchynu, v. to surround

Amgylchynol, a. encompassing

Amgylchynwr, n. circumscriber

Amgyaniwair, v. to hover round

Amgynull, v. to collect again

Amgynnulliad, sub. a collection from all sides

Amgyrhaeddu, v. to extend

Amgywain, v. to carry round

Amhad, n. mixed seed

Amhafal, a. parallel

Amherawdr, n. an emperor

Amhir, a. lengthened round

Amhwedd, sub. intreaty: v. to crave

Amias, n. a sensation round

Amig, n. greediness

Aml, a. often; plentiful

Amlhad, n. an increasing

Amlhau, v. to multiply

Amlbriod, n. a polygamist

Amlbriodas, n. polygamy

Amlder, n. frequency

Amldroed, n. polypui

Amlddull, a. multiform

Amldduw, n. polytheist

Amlediad, n. expansion

Amledd, n. abundance; store

Amleglwys, n. pluralist

Amleiriog, a. loquacious

Amlenw, a. multinomial

Amlenwi, v. to fill around

Amlew, a. devouring on all sides

Amlewyrchiad, n. a shining on every side

Amlgell, a. having many cells

Amliaith, a. polyglot

Amlieithog, a. of many languages

Amlifeiriant, n. circumfluence

Amlifiad, n. circulation

Amlifo, v. to flow about

Amlinell, n. surrounding line

Amliw, n. a stain: a. stained

Amliwiad, n. discolouring

Amliwiog, a. motley, coloured

Amlochrog, a. multilateral

Amlosgi, v. to burn round

Amlran, n. many shares

Amlryw, n. miscellany: multifarious

Amlsill, a. polysyllabical

Amlwedd, a. of divert forms

Amlwg, a. apparent, evident

Amlygder, n. conspiciousness

Amlygedig, a. manifested

Amlygedd, n. apparentness

Amlygiad, n. manifestation

Amlygiadol, a. explanatory

Amlygol, a. demonstrative

Amlygrwydd, n. obviousness

Amlygu, v. to manifest

Amlynu, v. to adhere around

Ammaeth, n. dainty

Ammau, Ammheu, v. to doubt

Ammawr, v. placidity

Ammeuthu, v. to make dainty

Ammeuthyn, a. rare, dainty

Ammheuad, n. a doubting

Ammheuaeth, n. doubt

Ammheugar, a. hesitating

Ammheuus, a. doubting

Amheuol, a. doubtful

Amheuwr, n. a sceptic

Ammod, n. a contract

Ammodi, v. to corenant

Ammodiad, n. a contracting

Ammodol, a. conditional

Ammodwr, n. a contractor

Ammwyth, n. a carousal

Amnaid, n. a beck

Amneidiad, n. a beckoning

Amner, n. a purse

Amnerydd, n. a purser

Amorchudd, n. a cover around

Amrafael, n. contention

Amrafaelgar, a. contentious

Amrafaeliad, n. a bickering

Amrafaelio, v. to contend

Amrafaelus, a. contentious

Amran, n. circular division

Amraniad, n. division round

Amrant, n. the eye-lid

Amrant-hun, n. a short nap

Amrantu, v. to wink, to blink

Amranu, v. to divide round

Amrentyn, n. close of the eye

Amrith, a. of various aspects

Amrosgo, a. vast, unwieldy

Amrwygiad, n. dilapidation

Amrwym, a. a bandage round

Amrwymo, v. to bind round about

Amryallu, v. multipotent

Amrydwll, a. full of holes, porous

Amrydyb, n. a parados

Amryddarn, a. of various pieces

Amryddull, a. multiform

Amryfal, a. divers, sundry

Amrafaeledd, n. diversity

Amryfaliad, n. diversifying

Amryfalu, v. to diversify

Amryfath, a. miscellaneous

Amryfawl, a. arrogant, haughty

Amryfeiliad, n. variation

Amryfiad, n. excessiveness

Amryfodd, a. of various modes

Amryfoldeb, n. arrogance

Amryfu, v. to commit excess

Amryfus, a. faulty; excessive

Amryfusedd, n. excess; over sight; a falling out

Amryfuseddu, v. to fall out

Amryfwyd, n. variety of viands

Amrygant, n. a circling rim

Amrygar, a. loved on all sides

Amrygasgliad, n. a complex

Amrygoll, n. loss every way

Amrygur, n. plain in every way

Amrygwyn, n. great tribulation

Amryhollt, a. having many clefts

Amrylais, a. of divers sounds

Amrylaw, a. of various hands

Amrylawr, a. of several floors

Amrylef, a. of many tones

Amryliw, a. of various colours

Ararylon, a. pleased various ways

Amrylun, a. of divers forms

Amrylys, n. mixt herbage

Amrynerth, a. multipotent

Amrysedd, n. excess on all sides

Amryson, n. contention, v. content, to debate

Amrysongar, a. contentious

Amrysongarwch, n. contentiousness

Amrysoniad, n. a contending

Amrysonol, a. contending

Amryw, a. sundry, divers, various

Amrywaith, n. variegated work

Amrywedd, a. of various aspects

Amrywellt, n. variety of grass

Amrywiad, n. diversification

Amrywiaeth, n. variety

Amrywiaethu, v. to diversify

Amrywiaeth, n. a dialect

Amrywiedig, a. diversified

Amrywio, v. diversify

Amrywiog, a. various

Amrywiogaeth, n. intermixture

Amrywiol, a. miscelaneous

Amsang, n. a treading about

Amsathr, n. a trembling about

Amsathru, v. to tread about

Amseinio, v. to reverberate

Amser, n. season; time: a. timely

Amserol, a. timely, seasonable

Amseroldeb, n. seasonableness

Amseru, v. to time, to fix a time

Amwasgu, v. to compress

Amwe, n. a selvage

Amwedd, n. style; conformity

Amweddu, v. to make conformable

Amwel, circumspect, wary

Amweled, v. to be circumspect

Amwes, n. enjoyment

Amwisg, n. a covering

Amwisgo, v. to shroud, to inwrap

Amwiw, a. exellent every way

Amwniad, n. a stiching all reund

Amwnio, v. to stitch round

Amwresygu, v. to begirt

Amwys, a. equivocal: witty

Amwysiad, n. a punning

Amwyth, n. wrath; ferocity

Amyd, n. mixt corn

Amygiad, n. giving refuge

Amyn, conj. except; unless; but

Amynedd, n. patience

Amyneddgar, a. patient, forbearing

Amyneddgarwch, n. forbearance

Amyneddus, patient

Amyriad, n. an intermeddling

Amyru, v. io intermeddle

Amysgar, n. bowels, entrails

An, n. an element, principle, privative particle equal to UN

Anad, a. peculiar, especial

Anndl, n. the breath

Anadlfvr, a. short breathed

Anadliad, n. breath, respiration

Anadlog, a. breathing

Anadlu, v. to breath

Anadlyn, n. m. a single breath

Anadnabyddiaeth, n. want of acquaintance

Anadnabyddus, a. unfcnown

Anaddas, a. improper, unmeet

Anaddasiad, n. disqualification

Anaddasu, v. to disqualify

Anaddfed, a. unripe

Anaddurno, v. to disarray

Anaele, a. awful, terrific

Anaf, n. m. a wound, blemish

Anafaelgar, a. void of hold

Anafiad, n. m. blemish

Anafod, n. sore, ailment

Anafu, v. to maim or hurt

Anafus, a. blemished

Anagweddiad, n. disfiguring

Anagweddus, a. unseemly

Anair, n. infamy, ill report

Analwedig, a. uncalled

Anallu, n. inability

Analluoedd, n. impotency

Analluogi, a. to disenable

Analluog, a. unable

Analluogrwydd, n. impotence

Anamgyffred, n. incomprehsion; a. inconceiveable

Anamgyffredol, a. inconceivable

Anaml, a. rare, infrequent

Anaml, n. scarcity, fewness

Anamlwg, a. indistinct

Anamlygawl, a. unmanifesting

Anamlygiad, n. indistinction

Anamyneddgar, a. impatient

Anamyneddrwydd, n. impatience

Anamryfused, n. unerringness

Anamserol, a. untimely

Anamseru, v. to render untimely

Ananwyl, a. unendearing

Ananghofus, a. unforgetting

Anaradwy, a. unarable

Anarlliad, n. inalienation

Anaraul, a. not calm, ruffled

Anarbed, a. unsparing

Anarbedrwydd, unsparingness

Anarcholladwy, a. invulnerable

Anardymmer, a. indisposition

Anarferol, a. unaccustomed

Anarferu, v. to disuse

Anarfog, a. unarmed

Anarwyddocad, n. insignificance

Anattaliadwy, a. unrestrainable

Anattebol, a. unanswerable

Anchwiliadwy, a. unsearchable

Andras, n. an enemy; Satan

Andwyo, v. to ruin; to disorder

Andwyol, a. ruining

Aneang, unspacious, unample

Anebrwydd, a. not quick

Anedifarus, a. unrelenting

Anedifeiriol, a. impenitent

Anedifeirwch, n. impenitence

Anedmygedd, n. irreverence

Aneffeithiol, a. ineffectual

Aneffeithioldeb, n. inefficacy

Aneglur, a. not clear, indistinct

Aneglurdeb, n. indistinctness

Anegwan, a. potent, unfeeble,

Aneiddil, a. unslender

Aneirif, a. innumerable

Aneirifedd, n. innumerableness

Anelwig, n. shapeless

Anennill, a. without gain

Anenwog, a. unrenowned

Anenwogi, v. to make ignoble

Anenwogrwydd, n. ignobleness

Anerch, n. a salute, a greeting; v. to salute, to greet

Anerchiad, n. a salutation

Anerchol, a. gratulatory

Anerchwr, n. complimenter

Anermygawl, a. inorganical

Anesgariad, n. inseperability

Anesgor, a. without deliverance

Anesgud, a. not quick, slow

Anesmwyth, a. uneasy, painful

Anesmwythder, n. uneasiness

Aneamwytho, v. to make uneasy

Anewyllysgarwch, n. unwillingness

Anfad, a. naughty

Anfadu, v. to become naughty

Anfadrwydd, n. impiousness

Anfaddeuant, n. unforgiveness

Anfalch, a. humble

Anfanwl, a. inaccurate

Anfanylrwydd, n. inacuracy

Anfarwol, a. immortal

Anfarwoldeb, n. immortality

Anfas, a. not shallow; deep

Anfawl, v. void of praise

Anfedrus, a. unskilful, bungling

Anfedrusedd, n. unskilfulness

Anfedrusrwydd, n. unskilfulness

Anfeddygol, a. incurable

Anfeddylgar, a. incogitative

Anfeidredd, n. infinity

Anfeidrol, a. infinite; immense

Anfelus, a. not sweet; insipid

Anfelusder, n. lack of sweetness

Anferth, a. without beauty

Anferthedd, n. unsightliness

Anfesurol, a immeasureable

Anfethiant, n. infalability

Anfodd, n. displeasure

Anfoddgar, a. displeasing

Anfoddhad, n. a displeasing

Anfoddhau, v. to displease

Anfoddiad, n. idisobliging

Anfoddio, v. to displease

Anfoddlawn, a. discontented

Anfoddlondeb, n. discontentedness

Anfoddloni, v. to discontent

Anfoddog, a. dissatisfied, implacable

Anfoddogrwydd, n. implacableness

Anfoddogi, v. to discontent

Anfoes, n. immorality, rudeness

Anfoesgar, a. unmannerly

Anfoesol, a. immoral

Anfoesoldeb, n. immorality

Anfoethus, a. not dainty

Anfon, a. sending; v. to send

Anfonadwy, a. that may be sent

Anfonedd, a. without nobility

Anfoneddig, a. ungenteel

Anfoneddigaidd, a. ungentle

Anfoniad, n. a mission

Anfonol, a. missive; missionary

Anfri, a. disrespect, disesteem

Anfucheddol, a. of ill habit

Anfudd, a. lack of profit

Anfuddiol, a. unprofitable

Anfwyn, a. unkind, uncivil

Anfwynhau, v. to cease enjoying

Anfwynder, n. unkindness

Anfyfyrdod, n. unstudiousness

Anfyfyriol, a. inconsiderate

Anfynegol, a. undeclared

Anfynych, a. unfrequent, seldom

Anfywiog, a. inactive

Anfywiogrwydd, n. inanimation

Anffawd, n. misfortune

Anffel, a. not cunning, unwily

Anffodiog, a. unfortunate

Anffodrwydd, n. miscarriage

Anffrwynol, a. unbridled

Anffrwythlawn, a. unfruitful

Anffurfiol, a. deformed

Anffyddlawn, a. unfaithful

Anffyddlondeb, n. unfaithfulness

Anffyniant, n. improsperity

Angad, n. grasp of the hand

Angar, n. receptacle of heat

Angau, n. death

Angawl, a. capacious

Angder, n. capaciousness

Angel, n. an angel

Angell, n. a pinion; an arm

Angen, n. necessity; need; fate or destiny

Angerdd, n. hot steam; heat; strength, force

Angerddol, a. vehement; intense

Angerddoldeb, n. vehemency

Angeuo, v. to render deadly

Angeuol, a. deadly; mortal

Angeuoldeb, n. martality

Anghadarn, a. unpowerful

Anghaead, a. unshut

Anghaeriad, n. a dismantling

Anghaeth, a. unconfined

Anghaffaeliad, n. non-attainment

Anghaledu, to make inobduratt

Anghaloni, v. to dishearten

Anghall, a. indiscreet

Anghallineb, n. indiscreaon

Anghar, n. unloveliness

Anghariad, n. disaffection

Anghariadus, a. unamiable

Angharu, v. to cease to love

Angharuaidd, a. unlovely

Anghefnogi, v. to discourage

Angheinder, n. inaccuracy

Anghel, a. uncovered; unveiled

Angheledig, a. unconceiled

Anghelfydd, a. unskilful

Anghelfyddyd, n. unskilfulness

Anghelu, v. to reveal

Anghen, n. a destitude state

Anghenfil, n. a monster

Angheniad, n. necessitating

Angheniatau, v. to disallow

Anghenus, a. necessitious

Anghenoctyd, n. necessitude

Angenrhaid, n. necessity

Anghladd, a. uninterred

Anghlaer, a. not bright; not clear

Anghlod, n. dishonour; dispraise

Anghlodfawr, a. dishonourable

Anghlyd, a. uncomfortable

Anghoel, n. disbelief

Anghoelgar, a. disbelieving

Anghoelio, v. to disbelieve

Anghoeth, a. impure

Anghof, n. forgetfulness

Anghofio, v. to forget

Anghofus, a. forgetful, oblivious

Anghorffol, a. incorporeal

Anghosp, a. without punishment

Anghraff, a. void of sharpness

Anghraifft, n. a pattern

Anghred, n. unbelief

Anghredadwy, a. incredible

Anghredadyn, n. an infidel

Anghrediniaeth, n. unbelief

Anghrediniol, n. incredulous

Anghredu, v. to disbelieve

Anghrefydd, n. impiety

Anghrefyddol, a. irreligious

Anghrist, n. antichrist

Anghroesaw, n. inhospitability

Anghroesawgar, a. inhospitable

Anghroesawu, v. to treat inhospitably

Anghroyw, a. inarticulate

Angrhwn, a. not round

Anghryno, a. incompact

Anghrynodeb, n. incompactness

Anghudd, a. unobscured

Anghwaneg, a. additional

Anghwanegiad, n. augmentation

Anghwanegol, a. augmentative

Anghwanegu, v. to augment

Anghybyddlyd, a. uncovetious

Anghydbwys, a. not equipollent

Anghydfod, n. disagreement

Anghydfodol, a. disagreeing

Anghydffurfiad, n. nonconformity

Anghydffurfiol, nonconforming

Anghydgerdd, n. discordance

Anghydnabyddus, unacquainted

Anghydnaws, a. unsocial

Anghydsafedd, n. disagreement

Anghydsail, a. incompatible

Anghydsain, a. discordant

Anghydsyniad, n. incompliance

Anghydsynio, v. to disagree

Anghydsyniol, a. dissentaneous

Anghydweddol, a. inconsistent

Anghydwybod, a. unconscionable

Anghyfaddas, a. inconvenient

Anghyfaddasol, a inconcruous

Anghyfaddasu, v. to render inconvenient

Anghyfaddef, a. unconfessed

Anghyfagos, a. incontiguous

Anghyfamserol, a. unseasonable

Anghyfan, a. incomplete

Anghyfander, n. discontinuity

Anghyfanedd, a. uninhabited

Anghyfanedd-dra, n. desolation

Anghyfaneddol, uninhabitable

Anghyfaneddu, v. to desolate

Anghyfansawdd, n. decomposite

Anghyfansoddi, v. to decompound

Anghyfartal, a. disproportional

Anghyfartaledd, n. disproportion

Anghfartalu, v. to disproportion

Anghyfarwydd, a. unacquainted

Anghyfatebol, a. unanswerable

Anghyfathrach, without kindred

Anghyfeiliorn, a. unerring

Anghyfeillgar, unfriendly

Anghyfeillgarwch, n. unfriendliness

Anghyfeiriad, n. indirectness

Anghyfwrdd, a. incontiguous

Anghyfyrddol, a. unopposing

Anghyfiaith, a. of different language

Anghyfiawn, a. unrighteous

Anghyfiawnder, n. unjustice

Anghyfiawnhaol, a. unjustifying

Anghyfieithu, v. to mistranslate

Anghyfieuad, n. disjunction

Anghyfing, a. unconfined

Anghyflawn, a. uncomplete

Anghyflawnder, n. incompletion

Anghyfle, n. lack of opportunity

Anghyfleu, v. to displace

Anghyfleus, a. inconvenient

Anghyfleusdra, n. inconveniency

Anghyflo, a. not with calf

Anghyfluniad, n. disconformity

Anghyflym, a. not quick

Anghyfnewidiad, immutability

Anghyfnewidiol, a. immutable

Anghyfnewid, a. void of change

Anghyfnod, a. inopportune

Anghyfochrol, a. not parallel

Anghyfodol, a. not rising

Anghyfoed, a. of unequal age

Anghyfoen, a. not big with lamb

Anghyfoes, a. not contemporary

Anghyfraith, n. illegality

Anghyfranol, incommunicative

Anghyfrdro, a. imperfect

Anghyfrdwyth, a. unelagtic

Anghyfredol, a. inconcurrent

Anghyfreidiol, a. unnecessary

Anghyfreithgar, a. unlitigious

Anghyfreithiol, a. illegal

Anghyfreithlawn, a. unlawful

Anghyfreithlondeb, n. unlawfulness

Anghyfraith, a. without semblance

Anghyfrodeddu, v. to untwine

Anghyfroddol, a. uncontributive

Anghyfrwydd, a. unespeditious

Anghyfrwys, a. uncunning

Anghyfryngiad, n. unintervention

Anghyfrysedd, a. unexcessive

Anghyfundod, n. disagreement

Anghyfundeb, n. disunion

Anghyfuwch, unequal in height

Anghyfwedd, a. incompatible

Anghyfwerth, a. unequivalent

Anghyfwng, a. void of space

Anghyfystyr, a. of different import

Anghyffelyb, a. dissimilar

Anghyffelybrwydd, n. dissimilarity

Anghyffred, a. uncomprehended

Anghyffredin, a. uncommon

Anghyffroad, n. want of motion

Anghyhoedd, a. not public

Anghyhuddol, a. unnaccused

Anghyhyd, a. unequable

Anghyhyrol, a. unmusculous

Anghymal, a. jointless

Anghymath, a. dissimilar

Anghymdeithasol, a. unsociable

Anghymedrol, a. immoderate

Anghymeradwy, a. unacceptable

Anghymeradwyaeth, n. unacceptableness

Anghymeriad, n. inacceptation

Anghymesur, a. unproportioned

Anghymar, a. matchless

Anghymariaeth, n. disparity

Anghymelliad, n. incompulsion

Anghymen, a. inelegant

Anghymbleth, a. uncomplicated

Anghymhwys, a. unqualified; improper

Anghymhwysder, n. unfitness

Anghymodiad, n. disagreeing

Anghymodlonedd, n. irrasibility

Anghymwl, a. cloudless

Anghymwynas, n. unkindness

Anghymydogol, a. unneighbourly

Anghymyn, a. intestate

Anghymysg, a. unmingled

Anghyndyn, a inobstinate

Anghynes, a. not warm; uncheerful

Anghynyrfol, a. undisturbing

Anghynnar, a. not early; unforward

Anghynnefin, a. unusual

Anghynnefod, a. uncustomary

Anghynneuol, a. uncontending

Anghynnil, a. unfrugal

Anghynniweiriol, a. unfrequenting

Anghynnrychol, a. not present

Anghynnull, a. uncollective

Anghynnwys, n. incontinence

Anghynyrch, a. void of increase

Anghynnysgaeth, a. unendowed

Anghynghanedd, inconsonancy

Anghyrbwyll, a. without a hint

Anghyrchedig, a. unapproached

Anghyrchol, a. unrecurrent

Anghyrhaeddiad, n. non-attainment

Anghysain, a. dissonant

Anghysbell, a. not adjoining

Anghystadledd, n. disproportion

Anghystal, a. unequivalent

Anghysefin, a. unprimitive

Anghysgodi, v. to unshelter

Anghyson, a. discordant

Anghysondeb, n. disagreement

Anghystlynol, a. unallied

Anghystuddiol, a. unafflicting

Anghystwyol, a. unchastising

Anghysur, a. comfortless

Anghysurus, a. disconsolate

Anghysylltiad, n. disjunction

Anghyttal, a. without contribution

Anghytoni, v. to discord

Anghyttras, a. void of kindred

Anghyttundeb, n. disagreement

Anghyttuniad, a. inconcurrence

Anghyttuno, v. to disagree

Anghythruddol, unperturbated

Anghywair, a. innaccurate; discordant

Anghyweithas, a. untoward

Anghywerth, a. unequivalent

Anghywilydd, a. shameless

Anghywilydd-dra, n. impudence

Anghywir, inaccurate; faithless

Anghywirdeb, n. inaccuracy

Anghywlad, n. an absentee

Anghywraint, a. unskilful

Anghywreinrwydd, n. unskilfness

Angladd, n. a burial, a funeral

Anglawdd, n. a cemetry

Anglef, n. a hollow noise

Angor, n. an anchor

Angordreth, n. anchorage duty

Angoredig, a. anchored

Angori, v. to anchor

Angoriad, n. an anchoring

Angraddol, a. ungraduated

Angraifft, n. correction; example

Angreddfol, a. degenerative

Angreiddiol, a. unscorching

Angylaidd, a. angelical

Angyles, n. a female angel

Angyliaeth, n. angelic state

Anhad, a. fretful; seedless

Anhaeddiant, n. demerit

Anhaeddol, a. undeserving

Anhael, a. illiberal; mean

Anhaelioni, n. illiberality

Anhaerllugrwydd, n. unfrowardness

Anhalogrwydd, n. undefiledness

Anhallt, a. unsaline, unsalted

Anhanesol, a. unhistorical

Anhanfod, a. non-existent

Anhap, n. mischance, mishap

Anhapus, unfortunate, unhappy

Anhardd, a. unseemly indecent

Anhatru, v. to disarray

Anhawdd, a. uneasy: difficult

Anhawddgar, a. unamiable

Anhawl, n. nonsuit

Anhawsder, n. difficulty

Anhebgor, n. indispensableness

Anheddychol, a. unpacificatory

Anheddychlawn, a. unpeaceful

Anheinyf, not nimble; sluggish

Anhelaeth, a. inextensive

Anheulog, a. not sunny; obscure

Anhidlaid, a. unstrained

Anhiliog, a. destitute of progeny

Anhocedus, a. undeceitful

Anhoddiad, n. indefeasibility

Anhoenus, a. unlively; sluggish

Anhoff, unamiable; undesirable

Anholiadol, a. uninterrogaton

Anholltog, a. uncleft, unsplit

Anhonedig, a. unasserted

Anhoriant, n. want of indulgence

Anhoywder, n. unsprightliness

Anhualu, v. to unfetter

Anhudoliaeth, n. unallurement

Anhuddol, a. unobscured

Anhulio, v. to direst of covering

Anhunanedd, disinterestedness

Anhunedd, n. sleeplessness

Anhwyl, n. indisposition

Anhwylio, v. to distract

Anhwylus, a. out of order

Anhwylusdod, n. obstruction

Anhy, a. not bold, bashful

Anhyalledd, n. impossibility

Anhyar, a. not easily ploughed

Anhyawdledd, n. ineloquency

Anhyballedd, n. infallibility

Anhybarch, unworthy of respect

Anhybarthedd, n. indivisibility

Anhyblygrwydd, n. inflexibility

Anhybwylledd, n. imprudence

Anhydawdd, a. undissolvable

Anhyder, n. distrust

Anhyderus, a. distrustful

Anhydor, a. infrangable

Anhydraeth, a. unuterable

Anhydraidd, a. impenetrable

Anhydraigl, a. undeclinable

Anhydraul, a. indigestible

Anhydrefn, not easily arranged

Anhydrig, a. uninhabitable

Anhydrinedd, n. untractability

Anhydro, a. unconvertible

Anhydwyll, a. undeceivable

Anhydyn, a. obstinate

Anhydynrwydd, n. untractableness

Anhyddadledd, indisputability

Anhyfder, a. inesperienced

Anhyfedrwydd, n. unskilfulness

Anhyfryd, a. unpleasant

Anhyffordd, a. impassable

Anhyfrwyn, a. not easily bridled

Anhygael, a. unattainable

Anhygall, a. not apt to be wary

Anhygar, a. unamiable

Anhygas, a. not execrable, inobnoxious

Anhyglod, a. disreputable

Anhyglud, a. not easy to carry

Anhyglyw, a. inaudible

Anhygoel, a. incredible

Anhygof, a. immemorable

Anhygoll, a. inadmissable

Anhygosp, a. incorrigible

Anhygred, a. incredible

Anhygryn, a. not apt to tremble

Anhygudd, a. not easily hidden

Anhygwymp, a. unapt to fall

Anhygwyn, a. unapt to complain

Anhygyrch, a. unfreguented

Anhyladd, a. not easily cut off

Anhylanw, a. unsatiable

Anhylaw, a. unhandy, inexpert

Anhyled, a. inexpansible

Anhylosg, a. incombustible

Anhynaws, a. inaffable; untoward

Anhynod, a unnotable

Anhysbys, a. not manifest

Anhysbysrwydd, n. uncertainty

Anhysbydd, a. exhaustless

Anhywaith, a. untractable

Anial, n. a desert: a. uncleared

Anialog, a. desert, savage

Anialfan, n. a savage scene

Anialu, v. to desolate

Anialwch, n. a wilderness

Anian, n. a nature; instinct

Anianawd, n. temperament

Aniander, n. naturalness

Aniandduwiaeth, n. physic-theology

Anianddysg, n. physiology

Anianol, a. natural

Anianolder, n. natural right

Anianydd, n. naturalist

Anianyddiaeth, n. physics

Anianyddol, a. physiological

Anifeilaidd, a. brutish, brutal

Anifeileidd-dra, n. brutality

Anifeileiddio, v. to imbrute

Anifeilhau, v. to brutalize

Anifeilig, a. brutal, beastial

Anifel, n. animal

Anlanwaith, a. uncleanly

Anlanweithdra, n. uncleanlinegs

Anlew, a. not brave; not clever

Anlewder, n. uncourageousness

Anlewdid, n. dastardliness

Anloyw, a. not bright, not lucid

Anllad, a. wanton, lascivious

Anlladaidd, a. apt to be wanton

Anlladedd, n. wantonness

Anlladfab, n. a wanton man

Anlladferch, n. a wanton woman

Anlladu, v. to grow wanton

Anllariaidd, a. ungentle

Anllathraidd, a. unresplendent

Anllathrudd, a. void of fornication

Anllesol, a. disadvantageous

Anllettygar, a. inhospitable

Anlliosog, a. unfrequent

Anlliosogrwydd, n. infrequence

Anlliw, a. colourless: n. a stain

Anllosgadwy, a. incombustible

Anllosgedig, a. unignited

Anllostog, a. without a tail

Anlluddedig, a. unfatigued

Anllwybraidd, not easily passed

Anllygredd, n. incorruption

Anllygredigaeth, n. incorruptive

Anllwythedig, a. imburdened

Anllygradwy, a. incorruptible

Anllythyrenog, a. illiterate

Anllythyrog, a. illiterate

Anllywodraeth, n. anarchy

Anmhar, a. out of repair

Anmharch, n. disrespect

Anmharod, a. unprepared

Anmharattoawl, a. unpreparatory

Anmhendod, n. indecision

Anmhenodol, a. indefinitive

Anmherchenogi, v. to unappropriate

Anmherthynasol, a. unappertaining

Anmherthynu, v. to make irrelevant

Anmhetrus, a. indubious

Anmhlantadwy, a. barren

Anmhleidiol, a. impartial

Anmhlethol, a. uncomplicated

Anmhlygu, v. to undouble

Anmhrawf, a. without proof

Anmhreswyl, a. without a home

Anmhridwerth, without ransom

Anmhriodolrwydd, n. disappropriateness

Anmhrydferthedd, n. inelegancy

Anmhreiddiog, a. undepredatory

Anmhriod, a. unmarried

Anmhriodol, a. unappropriated

Anmhrofiadol, a. unpropationary

Anmhrudd, a. insedate

Anmhryderus, a. unanxioust

Anmhrydferth, a. inelegant

Anmhrydlon, a. unseasonable

Anmhrysur, a. undiligent

Anmhuredd, n. impurity

Anmhwyll, n. indiscretion

Anmhwylledd, n. irrationality

Anmhwyllog, a. irrational

Anmhybur, a. impotent, infirm

Anmlasus, insipid, tasteless

Anmraint, n. dishonour

Anmri, a. void of privilege

Anmrwd, a. unheated, unboiled

Annadleuadwy, a. incontestable

Annadleuol, a. undisputative

Annair, n. reproach, disgrace

Annarbobaeth, n. improvidence

Annarpwylliad, n. impersuasion

Annarfod, a. endless; infinite

Annarllenol, a. unlegible

Annarostyngiad, n. insubjection

Annarpar, a. unprepared

Annattodol, a. inexplicable

Annatoddiad, n. indissolvability

Anneallus, a. unintelligent

Annechrcuol, a. uncomencing

Annedwydd, a. unhappy

Annedwyddwch, n. unhappiness

Annedd, n. a dwelling

Anneddfa, n. a dwelling place

Anneddfolder, n. immorality

Anneddiad, n. residing

Anneddl, n. a dwelling place

Anneddu, v. to dwell

Annefnyddiol, a. unsubstantial

Annefod, n. lack of ceremony

Annefodol, a. unceremonial

Anneffro, a. unwake

Annegyddol, a unnegative

Anneheuder, n. indexteriety

Anneilio, v. to drop leaves

Anneilliedig, a. underived

Anneilltuoldeb, inseparabillty

Anneirfuwch, n. a young cow

Anneiryd, a. irrelevant

Annesyfol, a. unrequesting

Annelog, a. on the bend; aiming

Anneliad, a stretching; aiming

Annelu, v. to stretch; to aim

Anner, n. a heifer

Annerbynioldeb, n. unacceptableness

Annerth, n. impotence

Annestledd, n. indelicacy

Annewisiol, a. ineligible

Annewr, a. irresolute

Annhaeniad, n. inexpansion

Annhaerni, n. uninportunity

Annhananadwy, a. unignitable

Annhaw, a. unsilent, untacit

Annhawel, a. unsilent

Annhebyg, a. dissimilar

Annhegwch, n. unfairness

Annheilwng, a. unworthy

Annheilyngdod, n. unworthiness

Annheimlad, n. apathy

Annhelediw, a. ungraceful

Annheredd, n. impurity

Annherfyn, a. boundless

Annherfynol, a. infinite

Annherfysgol, a. untumultuous

Annhesog, a. void of sun heat

Annheuluog, a. undomestical

Annhiriog, a. void of land

Annhirion, a. unpleasant

Annhlysni, n. inelegance

Annho, a. void of covering

Annhoddadwy, a. indissolvable

Annholiant, n. undimunition

Annholladwy, a. undeductable

Annhoradwy, a. irrefragable

Annhoraeth, a. void of produce

Annhostedd, n. inseverity

Annhosturi, n. ruthlessness

Annhosturiol, a. unpitying

Annrhachwantus, a. uncovetoua

Annrhaethadwy, inexpressible

Annrhafodol, a. unbustling

Annhrallodus, a. unafflicting

Annhrancedig, a. unannihllated

Annhrafferthus, a. unassiduous

Annhras, a. void of kindred

Annhrefig, a. aonresident

Annhrefnu, v. to disorder

Annhrefnus, a. disorderly

Annhreiddiol, a. unpenetrating

Annhremygol, a. undespising

Annhrethadwy, a. untaxable

Annhreiliedig, a. unconsumed

Annhrigiant, n. nonresidence

Annhroseddus, intransgressive

Annhrugarog, a. unmerciful

Annhruthrol, a. unfulsome

Annhrwsiadus, a. unarrayed

Annhrwydded, n. unlicensed

Annhrybelid, a. inelegant

Annhryloyw, a. untransparent

Annhrywanadwy, impenetrable

Aunhuddo, v. to uncover

Annhueddol, a. impartial

Annhwng, a. nonjuring

Annhwyllo, v. to undeceive

Annhwyllodrus, a. unfraudulent

Annhycianus, a. unsuccessful

Annhyciant, n. improsperity

Annhymig, a. unseasonable

Annhymoraidd, a. unseasonable; uncomfortable

Annhyner, a. unkindly, harsh

Annhynged, n. misfortune

Annhyngedfenol, a. unfated

Annhywyll, a. inobscure

Annialedig, a. unrevenged

Anniarhebus, a. unproverbial

Anniog, a. unslothful, not idle

Annibech, a. not sinless

Anniben, a. infinite

Anniblog, a. unbedaggled

Annibynol, a. independent

Annichell, a. without guile

Annichlyn, a. incircumspect

Anniddan, a. comfortless

Anniddig, a. unappeased

Anniddigrwydd, n. peevishness

Anniddos, a. not secured from wet

Anniddymol, undefeasible

Annifaol, a. unconsuming

Anniflanadwy, a. unfading

Annifrif, a. unsedate

Annifrodol, a. undilapidating

Anniffoddadwy, a. unquenchable

Annigiol, a. unoffending

Annigonedd, n. unsufficiency

Annigrifol, a. unamusing

Annileadwy, a. indelible

Annilys, a. uncertain, not sure

Annillynu, v. to make ugly

Anniofal, a. not careless

Anniogel, a. not secure

Annioledig, a. unobliterated

Annirgel, a. unconcealed

Annirmygol, a. undespicable

Annirnadiad, n. inapprehension

Annirprwyol, a. unsupplying

Annirwestwch, n. inabstinency

Annirwyol, not liable to penalty

Anniryw, a. undegenerate

Annisberod, a. undispersed

Annisgynol, a. undescending

Annistrywiol, a. undestructive

Anniwair, a. unclean, unchaste

Anniwallus, a. unsatiating

Anniweirdeb, n. incontinence

Anniwyd, a. indolent

Anniwygiol, a. unreforming

Anniwylledig, a. uncultivated

Annodi, v. to suspend

Annoeth, a. unwise, imprudent

Annoethineb, n. indiscretion

Annofi, v. to become refractory

Annog, n. incitement; v. to indite; to exhort

Annogaeth, n. admonition

Annogedig, a. incited; admonished

Annogiad, n. an inciting

Annogol, a. inciting

Annolurus, a. unpainful

Annoniog, a. giftless, unskilful

Annos, n. a driving; v. to drive to chase

Annuw, a. atheistic; faithless

Annuwiaeth, n. atheism

Annuwiol, a. ungodly, wicked

Annuwioldeb, n. ungodliness

Annwfn, n. the great deep

Annwyd, n. a cold, a chillness Cael yr annwyd, to catch cold

Annwydaidd, a. chilly, cold

Annwydedd, n. chilliness

Annwydog, a. cold, chilly

Annyben, a. void of purpose; endless

Annybendod, n. endlessness; tediousness

Annybenol, a. inconclusive

Annyblyg, a. unfolded

Annychweladwy, a. irreversible

Annychymygol, a. unimaginary

Annyddan, a. comfortless

Annyfal, a. lazy, heedless

Annyfodadwy, a. inaccessable

Annyfrol, a. not watery

Annyffygadwy, a. indefectible

Annygymodol, a. unconciliatory

Annyledus, a. unincumbent

Annylyedog, a. not having claim

Annylynol, a. inconseguent

Annymchweladwy, a. not returnable

Annymunol, a. undesirable

Annynsoddol, a. impersonal

Annynwaredol, a. unimitative

Annyoddefadwy, a. unsufferable

Annyolchgar, a. unthankful

Annyrchafedig, a. unexalted

Annysbeidiol, a. unintermitting

Annysbendawd, n. inconclusiveness

Annysgedig, a. unlearned

Annysglaer, a. not bright

Annysgwyliad, n. inexpectation

Annystaw, a. not silent

Annyundeb, n. disagreement

Annyunol, a. disagreeable

Annywedadwy, a. unspeakable

Annyweddog, a. unconjugal

Annywyllyniog, a. uncultivated

Anobaith, n. hopelessness

Anobeithiad, n. desperation

Anobeithio, v. to despair

Anobeithlon, a. unhopeful

Anobrwy, a. unrequited

Anobryn, a. void of reward

Anocheladwy, a. unavoidable

Anodidog, a. unexelling

Anodinebus, a. unadulterous

Anoddefadwy, a. insufferable

Anoeth, n. incomprehensibility

Anofal, a. careless; imprudent

Anofidiol, a. untroubled

Anofnog, Anofnus, a. fearless

Anofwyedig, a. unvisited

Anofynol, a. uninquisitive

Anogonol, a. inglorious

Anohebol, a. uncorresponding

Anolau, a. indistinct; dark

Anolrhain, a. trackless

Anoludog, a. poor, not rich

Anoluddiol, a. unobstructed

Anolygiadol, a. unspeculative

Anolygus, a. unsightly, ugly

Anollyngedig, a. unloosened

Anorbwyllig, a. not frantic

Anorchestol, a. unescelling

Anorchfygedig, a. unvanquished

Anorchuddio, v. to uncover

Anoresgynadwy, unconquerable

Anorfod, a. unsurmounted

Anoriog, a unfickle; sedate

Anormesol, a. unmolesting

Anorphen, a. endless, infinite

Anorphwyllog, a. undistracted

Anorphwys, a. restless, unquiet

Anorsafol, a. unstationary

Anorthrechol, a. unsubduing

Anorweddol, a. unrecumbent

Anosodedig, a. undeposited

Anosteg, a. unsilent, noisy

Anostyngol, a. unsubjected

Anrhadlon, a. ungracious

Anrhagddarbodus, unforeseem

Anrhagfarnedig, a. unprejudicated

Anrhagflaenol, a. unanticipating

Anrhaghanfodol, a. not pre-existent

Anrhagluniaethol, a not providential

Anrhagorol, a. not excelling

Anrhagrithiol, a. not hypocritial

Anrhaith, n. pillage; distress

Anrhanog, a. unparticipating

Anrheg, t. a pregent, a gift

Anrhegedig, a. presented, gifted

Anrhegiad, n. a presenting

Anrhegol, a. presenting, giving

Anrhegu, v. to present, to give

Anrheidiol, a. not necessitating

Anrheidus, a. not necessitious

Anrheithgar, a. depredatory

Anrheithiad, n. depredation

Anrheithiedig, a. desolate

Anrheithio, v. to prey, to spoil

Anrheithiol, a. depredating

Anrheithiwr, n. a desolater

Anrhiniol, a. unmysterious

Anrhinwedd, n. want of virtue

Anrhithio, v. to disappear

Anrhodresol, a. unostentatious

Anrhoddedig, a. unbestowed

Anrhwydd, a. not free, difficult

Anrhwym, a. unbound, untied

Anrhwystrus, a. unobstructive

Anrhybyddiedig, unforewarned

Anrhydedd, a. honour

Anrhydeddol, a. honouring

Anrhydeddiad, n. honouring

Anrhydeddu, v. to honour

Anrhydeddus, a. honourable

Anrhyddiad, a. void of liberty

Anrhyfygus, a. unpresuming

Anrhythedig, a. undistended

Ansadrwydd, n. instabuity

Ansafadwy, a. unstable

Ansail, a. baseless, vileness

Ansangedig, a. untrampled

Ansalw, a. not vile or mean

Ansarhaus, a. uninsulting

Ansarig, a. not froward

Ansathredig, a. untrodden

Ansawdd, n. a being, a person; astate; a quality

Ansawdd-air, an adjective

Ansefydlog, a. unstationary

Anseibiant, n. want of leisure

Anseiliedig, a. unfounded

Anseiniol, a. unresounding

Ansenol, a. unrebuked

Anserchog, a. void of love

Anserchiad, n. a ceasing to love

Anserchogi, to become loveless

Anserchu, v. to cease loving

Ansiaradus, a. not loquacious

Ansigladwy, a. firm, stable

Ansodi, v. to personify

Ansodol, a. personal

Ansodoldeb, n. personality

Ansoddadwy, a. that may blend

Ansoddi, to endow with quality

Ansoddiad, n. constituting

Ansoddol, a. component

Ansomgar, a. undecerning

Ansoniarus, a. not sonorous

Ansyberwyd, n. incivility

Ansylweddol, a. unsubstantial

Ansymudoldeb, n. immobility

Ansyniad, n. inadvertency

Ansynwyr, a. senseless, witless

Ansyrthiol, a. not apt to fall

Antur, n. an attempt, venture; ad. scarcely, hardly

Anturiad, n. a venturing

Anturiaeth, n. an enterprize

Anturiedig, a. adventured

Anturio, v. to venture

Anturiol, a. adventurous, bold

Anu, v. to contain, to hold

Anudon, n. false oath, perjury

Anudoniaeth, n. perjury

Anudonol, a. falsely swearing

Anufudd, a. disobedient

Anufuddhau, v. to disobey

Anufudd-dod, n. disobedience

Anundeb, a. disunion

Anunion, a. indirect, crooked

Anuniondeb, n. indirectness

Anuno, v. to disunite

Anunol, a. disagreeing

Anurddas, n. dishonour

Anurddasol, a. dishonourable

Anurddasu, v. to dishonour

Anurddo, to deprive of orders

Anwadal, a. unsteady

Anwadalder, n. unsteadiness

Anwadalu, v. to act inconstantly

Anwadalwch, n. fickleness

Anwaddol, a dowerless

Anwaeredd, n. incontinency

Anwahaniad, indiscrimination

Anwahanred, uncharacteristic; indiscriminate

Anwaharddus, a. unprohibitory

Anwahoddedig, a. uninvited

Anwaith, n. inaction

Anwar, a. ungentle, arrogant

Anwaradwyddus, not disgraceful

Anwaredol, not delivering

Anwaredd, n. ungentleness

Anwarth, a. shameless

Anwarthruddol, a. unignominious

Anwasanaethol, a. unserviceable

Anwasgar, a. unscattered

Anwasgodol, a. unsheltered

Anwastad, a. uneven, unsteady

Anwe, n. a woof

Anweddaidd, a. unseemly

Anweddog, a. unyoked, unmarried

Anweddol, a. immoderate

Anweddus, a. unbeseeming

Anweinyddiol, a. unconducive

Anweladwy, a. invisible

Anwelladwy, a. incurable

Anwenwynig, a. unpoisonous

Anwes, n. indulgence

Anwesog, a. indulgent; peevish

Anwir, a. untrue; wicked

Anwiredd, n. untruth, iniquity

Anwireddol, a. iniquitous

Anwirio, v. to falsify, to lie

Anwirion, a. not innocent

Anwisgiedig, a. unclothed

Anwiw, a. unworthy, useless

Anwladaidd, a. not rustic

Anwledychiad, misgovernment

Anwneuthuradwy, a. impracticable

Anwresog, a. unfervid

Anwrhydri, n. unmanliness

Anwrol, a unmanly, cowardly

Anwroldeb, n. invirility

Anwrolder, n. unmanliness

Anwrteithiol, a. uncultivated

Anwrthblaid, a. unopposed

Anwrthbrawf, a. unrefuted

Anwrthdro, a. unrecurrent

Anwrthebol, a. unreplying

Anwrthnysig, a. unrefractory

Anwrthodadwy, a. unrejectable

Anwrthredol, a. unretrograde

Anwrthsafiad, n. inopposition

Anwrthun, a. undeformed

Anwrthwynebol, a. unopposing

Anwybod, a. ignorant, dull

Anwybodaeth, n. ignorance

Anwybyddiaeth, inconsiousness

Anwych, a. not brave, infirm

Anwyd, n. temper, cold

Anwydaidd, a. affecting, disposing

Anwydiad, n. disposition

Anwydol, a. temperamental

Anwyl, a. unbashful; beloved dear. O'r anwyl, dear me

Anwylad, n. an endearing

Anwylaeth, n. endearment

Anwylaidd, a. endearing, lovely

Anwylder, n. unbashfulness

Anwylddyn, n. a sweatheart

Anwyledd, n. belovedness

Anwylhau, v. to endear, to love

Anwylo, v. to become lovely

Anwylyd, n. a loved one

Anwyllt, a. unwild, not furious

Anwyn, a. unimpassioned

Anwyr, a. unoblique

Anwyrthiol, a. not miraculous

Anwysedig, a. unsummoned

Anwystledig, a. unpledged

Anwywder, n. unfadingness

Anymadroddus, a. untalkative

Anymarfer, a. unaccustomed

Anymarhous, a. impatient

Anymaros, a. unforbearing

Anymbleidiol, a. impartial

Anymchweladwy, a. irreversible

Anymdaenol, a. inexpansive

Anymdrechol, a. uncontentious

Anymddibynol, a. independent

Anymddiriad, n. diffidence; v. to mistrust

Anymddygiad, n. misdemeanor

Anymgeledd, a. uncherished

Anymgyffred, a. incomprehensible

Anymgynal, a. incontinent

Anymgyrchol, a. incongressive

Anymladdgar, a. not apt to fight

Anymofynol, a. uninquisitive

Anymogel, incautious

Anymorchestiad, n. a ceasing to emulate

Anymranol, a. unschismatic

Anymrithiol, a. undisguising

Anymroad, n. non-resignation

Anymroddiad, n. inapplication

Anymrysonol, a. incontentious

Anymsyniad, n. inconsideration

Anymuniad, n. disunion

Anymwad, a. unrenounced

Anymwthgar, a. inobtrusive

Anymyrus, a. unimportunate

Anynad, a. peevish, petulent

Anynadrwydd, n. petulence

Anyni, a. without energy

Anysgogol, a. unmoveable

Anysgrifenedig, a. unwritten

Anysgrythyrol, a. unscriptural

Anysgymod, n. dissention

Anysplenydd, a. unresplendent

Anysprydol, a. unspiritual

Anystig, a. unassiduous

Anystumiad, n. inflesibility

Anystwyth, a. unpliable, stiff

Anystwytho, v. to grow stiff

Anystyniad, n. ineatension

Anystyriaeth, n. inconsiderateness

Anystyrio, v. to be inconsiderate

Anystywallt, a. untoward. Any other word not mentioned here commencing with AN, see AN, then the remaining part of the word.

Ar, n. the faculty of speech: n. surface, ploughed land, prep. on, upon. Ar i fyny, upwards, ar i waered, downwards, pref. gives intensity to the signification of words; as arch in English.

Arab, a. joyous, merry, pleasant

Arabawl, a. yielding, merriness

Arabedd, n. jocundity, drollery

Arabeddu, v. to create mirth

Arabeddus, a. facetious

Arabwr, n. a jester, a buffoon

Arad, n. a plough

Aradiad, n. tillage

Aradol, a. ploughing; arable

Aradu, v. to plough, to till

Aradwr, n. a ploughman

Aradwy, n. ploughing: a. arable

Araeth, n. speech, oration

Araf, a. slow, soft, mild, still

Arafaidd, a. rather slow; gen le

Arafedd, n. slowness

Arafeiddio, v. to slacken pace

Arafu, v. to go slower

Arafwch, n. slowness, mildness

Arall, a. another, other

Arallair, n. a paraphrase

Aralledig, a. diversifled

Aralleg, n. an allegory

Arallegiad, n. an allegorizing

Arallegol, a. allegorical

Arallegu, v. to allegorize

Arallegwr, n. an allegorizer

Aralliad, n. alteration

Arallrwydd, n. alternity

Arallu, v. to alter; to invert

Aramred, n. perambulation

Aran, n. high place, or alp

Araul, a. serene; pleasant

Arbed, n. a sparing, a saying: v. to spare, to save

Arbediad, n. a sparing a saying

Arbedol, a. saving, sparing

Arbedwr, n. a sparer

Arbenig, principal; excellent; peculiar

Arbenigol, a. superior, excelling

Arbenigrwydd, n. supremacy

Arbenog, a. principal, supreme

Arbenol, a. sovereign, supreme

Arberyglu, v. to endanger

Arbetrus, a. very dubious

Arbetruso, v. to doubt much

Arbrinder, n. great scarcity

Arbwyll, n. reason, intellect

Arbwylleb, Arbwylleg, n. logic

Arbylu, v. to blunt greatly

Arch, n. a request, a petition, a demand: n. a trunk, or chest: a. chief, topmost, principal

Archangel, n. archangel

Archdeyrn, n. a monarch

Archdeyrnaeth, n. monarchy

Archdeyrnol, a. monarchial

Archddug, n. an archduke

Archdduges, n. archduchess

Archddugiaeth, n. archdukedom

Archddugol, a. archducal

Archedig, a. demanded, required

Archedigaeth, n. requisition

Archedigol, a. imperative

Archen, n. a shoe, sandal

Archenad, n. apparel, clothing

Archenu, v. to put on shoes

Archesgob, n. archbishop

Archesgobaeth, n. archbishopric

Archesgobawd, n. archiepiscopacy

Archiad, n. a demanding

Archlen, n. the loin, or waist

Archoll, n. a wound, a cut

Archolladwy, a. vulnerable

Archolledig, a. wounded, cut

Archolli, v. to wound, to cut

Archolliad, n. a wounding

Archwaeth, n. savour, taste

Archwaethiad, n. a savouring

Archwaethu, v. to savour

Archwaethus, a. savoury

Ardal, n. a region, a province

Ardalaeth, n. a marquisate

Ardalwr, n. a marquis; a borderer, a countryman

Ardalydd, n. a marcher

Ardant, a. clamorous, noisy

Ardawch, a. hazy and sultry

Ardebed, n. the face, feature

Ardeml, n. a spread out

Ardochi, v. to become hazy

Ardraws, a. transverse, cross

Ardrem, n. prospect, view

Ardremu, v. to survey, to behold

Ardreth, n. a tax, a rate

Ardrethiad, n. a rating

Ardrethol, a. rated, taxed

Ardrethu, v. to rate or tax

Ardymmher, n. temperature

Ardymmherol, temperamental

Ardymmheru, v. to temper

Ardyst, n. an open witness

Ardystio, v. to certify

Ardd, n. ploughed land

Arddadgan, v. to denounce

Arddangos, to indicate, to shew

Arddangosiad, n. indication

Arddangosol, a. indicative

Arddal, n. support, a bearing

Arddansawdd, n. ontology, the science of entities

Arddansodol, a. metaphysical

Arddant, n. a gag-tooth

Arddawd, n. a prefix, an adjunct

Arddawn, n. a talent

Arddedfol, a. institutional

Arddedig, a. tilled, ploughed

Arddeddf, n. an institute

Arddefod, n. a ceremony

Arddefodol, a. ceremonial

Arddelw, n. a claim, a challenge; an assertion, v. to claim; to assert

Arddelwad, n. an averment

Ardderchafad, Ardderchaflad, n. advancement

Ardderchafu, to elevate highly

Ardderchedd, n. excellence

Ardderchog, a. excellent, exalted

Ardderchogi, v. to dignify

Arddiad, n. a ploughing

Arddigon, n. superfluity

Arddigoni, v. to make an excess

Arddigonol, a. superabundant

Arddisgyn, v. to befall, to happen

Arddisum, a. diminutive

Arddodi, v. to prefix, to annex

Arddodiad, n. a preposition, a prefix. Arddodiad dwylaw, the imposition of hands

Arddodol, a. prepositive

Arddoniant, n. great endowment

Arddosbarth, n. indiscretion

Arddrych, n. a prospect; view

Arddu, a. very black, or dark: v. to plough, to till

Arddull, n. form, image

Ardduniant, n. sublimity

Arddunol, a. unique; majestic

Ardduo, v. to blacken over

Arddwr, n. a ploughman

Arddwriaeth, n. agriculture

Arddwrn, n. a wrist

Arddwyo, v. to manage

Arddygraff, n. orthography

Arddyled, n. obligation, duty

Arddyledog, a. under obligation

Arddyledus, a. highly incumbent

Arddymchwelyd, v. to overwhelm

Arddyrch, a. uplifted, exalted

Arddyrchafiaeth, n. supereminence, exaltation

Arddyrchafu, v. to highly exalt

Arddysbaid, n. discontinuity

Arddysg, n. classical learning

Arddysglaer, a. resplendent

Arddysgwyl, v. to be in expectation

Arddystaw, a. very silent

Arddystyru, v. to contemplate

Areb, n. faculty of speaking

Arebol, a. fluent, witty, smart

Arebu, v. to talk wittily

Arebydd, n. a witty person

Aredig, n. ploughing, tillage v. to plough, to till

Areiliad, n. what guards

Areilio, v. to attend

Areiniol, a. tending to be witty

Areithfa, n. an oratory

Areithiad, n. an haranguing

Areithio, v. to harangue, to make a speech

Areithiol, a. oratorial

Areithydd, n. an orator

Aren, n. a kidney

Areuledd, n. serenity

Arf, n. a weapon, tool

Arfaeth, n. design, intent

Arfaethiad, n. a purposing

Arfaethol, a. intentional

Arfaethu, to design, to purpose

Arfaethus, a. designing

Arfaethwr, n. a designer

Arfanwl, a. very accurate

Arfdy, n. an armoury

Arfedig, a. armed

Arfeichio, v. to give bail

Arfeiddio, v. to adventure

Arfeilio, v. to decay

Arfeilyn, n. a leather band round the ankle

Arfel, n. a design

Arfelu, v. to draw a likeness

Arfelydd, n. a delineator

Arfer, n. use, custom: v. to use to accustom

Arferiad, n. an accustoming

Arferol, a. customary, usual

Arferoldeb, n. usage, custom

Arferu, v. to use, to inure

Arfgell, n. an armoury

Arfiad, n. an arming

Arflodeuad, n. reflorescence

Arfod, n. opportunity, season

Arfodig, a. convenient, timely

Arfodog, a. having opportunity

Arfodol, a. opportune

Arfoel, a. bald-pated

Arfoelaidd, a. tending to baldness

Arfoeledd, n. baldness

Arfoeli, v. to grow bald

Arfoelni, n. baldness

Arfog, a. armed, bearing arms

Arfogaeth, n. armour

Arfogai, n. m. one armed at all points; the palmer

Arfogi, v. to put in arms

Arfogwl, n. a dried skin on a post with pebbles in it

Arfoledd, n. exultation

Arfoliant, n. enconium

Arfoll, n. reception, welcome; contract; promise

Arfor, n. the seaside: a. maritime

Arfordir, n. maritime land

Arfordref, n. a sea-port town

Arfordwy, n. maritime region

Arforol, a. maritime, seafaring

Arfraint, n. prerogative

Arfri, n. high privelege

Arfu, v. to arm

Arffed, n. a lap, a forepart

Arffedaid, n. lapful

Arffedog, n. fosterer

Arffedogaeth, n. fosterage

Arffordd, n. the high road

Arfforddi, v. to direct the way

Arfforddol, a. wayfaring

Argae, n. a stoppage, a dam

Argaead, n. a shutting in

Argaeedigaeth, n. obstruction

Argaeol, a. astringent

Argaeth, a. unslaved, captive

Argaledu, v. to make obdurate

Argan, a. very bright

Arganfod, n. perception; v. to perceive, to fascinate

Arganlyn, v. to follow

Arganu, v. to elucidate

Argau, v. to inclose

Argeisio, v. to endeavour

Argelu, v. to seclude, to secrete

Arglawdd, n. an embankment

Argledriad, n. a protector

Arglod, n. fame, renown

Argludiad, n. deportation

Arglwydd, n. one having dominion, a lord

Arglwyddes, n. a lady

Arglwyddiaeth, n. a dominion; a lordship

Arglwyddiaethu, v. to govern

Arglwyddo, v. to domineer

Arglybod, v. to get notice

Arglyw, n. the sense of hearing

Arglywed, v. to hear of

Argnoi, v. to chew

Argoch, a. reddening, blushing

Argochedd, n. ruddiness

Argochi, v. redden, to blush

Argoed, n. a shelter of wood

Argoel, n. an omen, a token

Argoeliad, n. a betokening

Argoelio, v. to portend

Argoelus, a. ominous, portending

Argof, n. remembrance

Argofio, v. to call to memory

Argoll, n. perdition, total loss

Argolli, v. to lose; to condemn

Argor, n. a high circle

Argospi, v. to punish, openly

Argraff, n. an impression; a print, or stamp; an inscription

Argraffadwy, a. impressible

Argraffdy, n. printing office

Argraffedig, impressed, printed

Argraffiad, n. an impression

Argraffol, a. impressive;

Argraffu, v. to imprint, to print

Argraffwasg, n. printing press

Argraffwr, n. printer

Argraffydd, n. printer

Argraffyddiaeth, n. printer's art

Argrap, n. slight touch

Argre, n. origin

Argreol, a. incipient, primeval

Argreu, v. to inchoate, to originate

Argrwm, a. protuberant

Argrwn, a. outwardly round

Argrych, a. ruffled over

Argryn, a. tremulous, shivering

Argu, a. very precious; lovely

Argudd, n. a covering

Argurio, v. to pain greatly

Argyfenw, n. paronomisia

Argyfio, v. to equalize

Argyflead, n. location

Argyfludd, n. an impediment

Argyfnerth, n. a corroborative

Argyfnod, n. a conjuncture

Argyfran, n. an allotment

Argyhoeddadwy, a. reprehensible

Argyhoeddi, v. to reprimand

Argyhoeddiad, n. reprehension

Argyhoeddol, a. reprehensive

Argyhoeddwr, n. admonisher

Argyhuddiad, n. impeachment

Argyhuddo, v. to impeach

Argylchedd, n. alternity

Argylchol, a. alternate

Argyllaeth, n. ardent desire

Argymhelliad, n. impulsion

Argymhenu, v. to debate

Argymhwyso, v. to make equable

Argynal, v. to uphold

Argynelwi, v. to characterize

Argynil, a. very saving

Argynyddu, v. to increase greatly

Argynygiad, n. a venturing

Argysgodi, v. to oyershadow

Argywain, v. to carry upon

Argyweddiad, n. a detrimenting

Argyweithas, n. intercourse

Arhawl, n. interrogatory

Arhoew, a. very sprightly

Arholi, v. to interrogate

Arhudo, v. to fascinate

Arhudd, n. an overshadow

Arhwyliad, n. progression

Ariad, n. a ploughing, aration

Arial, n. vigour, wantonness

Arian, n. silver; money

Ariana, v. to gave money

Arianaid, a. silvery

Ariandag, n. silver quinsy; a bribery

Ariandal, n. payment in money

Arian-glawdd, n. silver mine

Arianigar, a. loving money; covetous

Arianllu, v. mercenary host

Arianllys, n. rue

Arianof, n. silversmith

Arianog, a. monied, wealthy

Arianol, a. of a silver quality

Arianrod, n. the constellation called corona septentrionalis

Ariant, n. silver; money

Arianu, v. to silver

Arianwaith, n. silverwork

Arianydd, n. money-changer

Arien, n. hoarfrost, dew

Aries, n. an omen, a foreboding

Arlachar, a. very glittering

Arlafar, n. faculty of speech

Arlafariad, n. enunciation

Arlain, n. a foremost rank

Arlais, n. the temple

Arlamu, v. to bound up

Arlanw, n. an overflowing

Arlas, a. tipped with blue

Arlathru, v. to polish highly

Arlaw, a. contiguous

Arlechu, to seclude, to skulk

Arlechwedd, n. slope of a hill

Arlediad, n. extension

Arlef, n. an exclamation

Arlefariad, n. enunciation

Arlen, n. an envelopement

Arlenwi, v. to overflow

Arlesgu, v. to enfeeble

Arlesiant, n. great advantage

Arlethu, v. to overlay

Arlithio, v. to allure, to entice

Arliw, n. a glazing, a varnish

Arlochi, v. to protect safely

Arloesi, v. to empty, to evacuate

Arlog, n. compound interest

Arloni, v. to please highly

Arlosgiad, n. a singing

Arlost, n. a stock, shaft, or butt

Arluched, n. radiation

Arlud, a. oppressed with anxiety

Arluddiad, n. interception

Arluddias, v. to intercept, to hinder

Arluddiol, a. intercipient

Arlun, n. a portrait, a likeness

Arluniaeth, n. prefiguration

Arluniaethu, v. to prefigure

Arlunio, v. to delineate

Arluo, v. to obstruct, to hinder

Arlwm, a. very bare, or exposed

Arlwnc, n. a great indraught

Arlwrw, n. a deposit; ad. forward towards

Arlwy, n. a provision; a mess

Arlwyad, n. preparation of food, a cooking

Arlwyant, n. preparation of food

Arlwybr, n. a track, a foot step, a path-way

Arlwydd, n. a lord; a master

Arlwyddes, n. a lady; a mistress

Arlwyddiaeth, n. dominion

Arlwyddo, v. to bring, to yield

Arlwyo, v. to prepare food to cook

Arlwyso, v. to purge, to cleanse

Arlwythiad, n. a burdening

Arlwywr, n. a caterer; a cook

Arlydan, a. superficial

Arlyfasu, v. to adventure

Arlym, a. very pungent or piercing

Arlyriad, n. prostration

Arlys, n. a supreme court

Arlythyriad, n. superscription

Arlyw, n. a supreme director

Arlywodraeth, supreme government

Arlywydd, n. a president

Arllwys, v. to pour out to empty

Armerth, n. a providing; baking

Armerthiad, n. preparation

Armes, n. a presage, an omen

Arnaf, prep. upon, on; upon me

Arnod, n. a mark, a character

Arnodi, v. to mark, to note

Arnodiad, n. annotation

Arnodydd, n. an annotator

Arnoethu, v. to denudate

Aro, int. I pray

Arobaith, n. earnest expectation

Arobrid, n. desert, merit

Arobrwyo, v. to reward

Arobryn, n. desert, merit

Arodawr, n. a rhetorician

Aroddefiad, a. passiveness

Aroediad, n. assignation

Arofni, v. to overawe

Arofydd, n. an upper graduate

Arofyn, n. intent, design; v. to intend, to design

Arogl, Arogledd, n. scent, smell

Aroglber, a. odoriferous

Arogldarthu, v. to burn incense

Arogliad, n. a scenting

Arolygu, v. to survey

Arolli, v. to split, to lay open

Aros, Arosi, v. to stay, to wait

Arosiad, n. a tarrying

Arosol, a. tarrying, lingering

Arsangiad, n. a treading upon

Arsangu, to tread upon, to press

Arsarig, a. very perverse

Arsathru, v. to trample upon

Arsawr, n. savour, or scent

Arseddiad, n. a sitting upon

Arsefydliad, n. a stationing

Arseibiant, n. leisure

Arseiniad, n. a resounding

Arswyd, n. dread, terror

Arswydiad, n. a dreading

Arswydo, v. to dread, to be afraid

Arswydol, Arswydus, a. terrible

Arsylw, n. a keen look, a stare

Arsylwedd, n. substance

Arsylliad, a. gazing earnestly

Arsyllu, v. to gaze

Arsyn, a. astonished; stupified

Arsyth, a. upright; rigid

Artaith, n. torment, torture

Arteithfa, n. a place of torture

Arteithiad, n. a tormenting

Arteithio, v. to torture

Arteithiol, a. torturing

Arteithydd, n. a torturer

Arth, n. a bear

Arthaidd, a. bear-like

Arthes, n. a she bear

Arthiad, n. a barking

Arthiaw, v. to bark, to growl

Arthog, a. bearish, gruff

Aru, v. to plough, to till

Aruchaf, a. upmost, topmost

Aruchel, a. very high, lofty

Aruthredd, n. amazement

Aruthriad, n. a wondering

Aruthro, v. to wonder

Aruthrol, a. amazing

Arwain, v. to conduct, to lead, to guide

Arwasgodi, v. to overshadow

Arwasgu, v. to overpress

Arwawdio, v. to laud, to praise

Arwawl, n. a luminary

Arwe, n. tecture; a woof

Arwedd, n. a carriage

Arweddawd, n. a conveyance

Arweddiad, n. a conveying

Arweddu, v. to convey, to bear

Arweiniad, n. a conducting

Arweiniol, a. leading

Arweithiad, n. superstruction

Arwel, a. conspicuous, manifest

Arweled, v. to perceive

Arwenu, v. to simper

Arwep, n. the visage

Arwerth, n. public sale

Arwerthu, v. to sell by auction

Arwest, n. vocality; vocal music

Arwisg, n. an upper garment

Arwisgo, v. to enrobe, to array

Arwniad, n. a quilting

Arwr, n. a hero, a worthy; a ploughman

Arwraig, n. a heroine

Arwredd, n. heroism, bravery

Arwron, n. a hero, a worthy

Arwydd, n. a sign, a banner

Arwyddair, n. a motto

Arwyddfardd, n. herald bard

Arwyddfarddoniaeth, a. heraldry

Arwyddiad, n. signification

Arwyddlun, n. an emblem

Arwyddo, v. to signify, to imply

Arwyddocau, v. to signify

Arwyddol, a. signifying, implying

Arwyddyd, n. direction

Arwyl, n. funeral solemnity

Arwyliant, n. obsequies

Arwylo, to mourn over the dead

Arwylwisg, n. mourning dress

Arwymp, a. supremely fair

Arwyn, n. bliss; adj: happy; very white

Arwyneb, n. a surface

Arwynebedd, n. a superficies

Arwynebol, a. superficial

Arwyntio, v. to scent, to smell

Arwystl, n. a test; a pledge

Arwystlo, v. to mortgage

Arwystrolaeth, n. a mortgaging

Arymchwelyd, v. to revert

Arymdaith, n. a sojouring

Arymddwyn, n. a deportment

Arymgais, n. an effort

Arymgyrch, n. a recurrence

Arymledu, v. to expand over

Arysgrif, n. indorsement. Any other word not mentioned here, commencing with AR, see AR, pref. then the remaming part of the word

Asbri, n. skill; trick; mischief

Asbriol, a. full of tricks

Asdell, n. a plank; a shingle

Asdelliad, n. a planking

Asdyllen, n. a plank, a board

Asdyllodi, v. to plank, to board

Asen, n. a rib; a she ass. Asen y fran, spare rib of pork

Asgell, n. a wing

Asgellhaid, n. wing-swarm

Asgellog, a. winged

Asgellu, v. to wing; to fly

Asgellwrych, n. spray

Asgellwynt, n. side-wind

Asgen, n. harm, damage

Asgethru, v. to splinter

Asglinen, n. a stem, a lineage

Asglod, n. a chip

Asgre, n. the heart; the bosom

Asgri, n. a tremour

Asgwn, a. depressed, debased

Asgwrn, n. a bone

Asgyrneiddio, v. to become bone

Asgyrniad, n. ossification

Asgyrnig, a. bony, large boned

Asgyrnog, a. bony, full of bone

Asgyrnu, v. to ossify

Asiad, n. a joining, a soldering: or cementing

Asio, v. to join, to solder

Astrus, a. perplexed

Astrusi, n. perplexity, trouble

Asur, n. the blue sky, azure

Aswy, n. the left, the sinister

Aswyniad, n. a craving

Asyn, n. a male ass

At, prep. to, toward, so far as

At, a. prefix, synonymous with RE

Atafael, n. distraint, seizure

Atafaelu, v. to destrain, to seize

Atbarotoi, v. to reprepare

Atberchenogaeth, repossession

Atblygiad, n. reduplication

Atborion, n. leavings; scraps

Atborioni, v. to make leavings

Atchwedlu, v. to report

Atchwel, n. a return

Atddodiad, n. opposition

Ateb, n. an answer, a reply: v. to answer, to reply

Atebiad, n. an answering

Atebol, a. responsible, answerable

Atfod, v. to be again; to be

Atgor, n. a team

Atgrymu, v. to incurvate

Atil, n. second conception

Atre, a. jocund, playful, funny

Attaeniad, n. respersion

Attal, n. a stop, a hindrance; v. to stop, to detain

Attalfa, n. an impediment

Attalgar, a. retentive

Attaliad, n. a stoppage

Attaliaeth, n. aposiopesis; defect of speech

Attaliedydd, n. restrainer

Attaliwr, n. restrainer

Attalmu, v. to act upon again

Attarddiad, n. renascence

Attaro, v. to strike again

Atteg, n. a prop, or stay

Attegiad, n. a propping

Attegu, v. to stay, to uphold

Attill, n. reduplication

Attoi, v. to come on again

Attolwg, n. importunity

Attolygu, v. to importune

Attorchi, v. to fold back

Attori, v. to refract

Attrais, n. reprisal

Attraws, a. crossing back

Attref, n. deserted place

Attrefiad, n. depopulation

Attrefnu, v. to arrange anew

Attreg, n. delay; demur

Attreiddio, v. to penetrate again

Attreiglo, v. to roll again

Attreisio, v. to make reprisal

Attrethu, v. to tax again

Attro, n. a recurrence

Attrosi, v. to pass over again

Attrwch, n. recision

Attwf, n. a second growth

Attwg, n. a prospering

Attwyn, v. to bring back, return

Attybiad, n. reconsideration

Attyblygu, v. lo reduplicate

Attychwel, v. to return again; n. a fallen back

Attyfiant, n. regermination

Attymp, n. second season

Attynu, v. to pull, or draw back

Attywallt, v. to regurgitate

Athlygu, v. to glance over

Athost, a. pungent, severe

Athrai, n. a falling away

Athrais, n. violence, force

Athraw, n. a teacher, a master

Athrawd, n. calumny

Athrawedig, a. instructed

Athrawiaeth, n. instruction

Athrawiaethu, to indoctrinate, to instruct

Athrawu, n. ontology, v. to instruct

Athrawus, a. instructive

Athrechu, v. to vanquish

Athref, n. a domain, a mansion

Athrefiad, n. domestication

Athrefig, a. domestic, homely

Athrefniad, n. regulation

Athreiddio, v. to penetrate

Athreigliad, n. revolution

Athreio, v. to diminish

Athrem, n. a glance, a look

Athrig, n. a stay, a delay

Athrin, n. a conflict

Athrist, a. very sad, pensive

Athrodi, v. to caluminate, to slander

Athrodiad, n. caluminiating

Athrofa, n. an academy

Athroniaeth, n. philosophy

Athru, a. very pitiful, or vile

Athrugar, a. pitiful; vast

Athrwch, n. a cut through

Athrwm, a. very heavy

Athrwst, n. a great noise

Athrwydd, a. very fluent

Athrylith, n. intuition; genius

Athrylithgar, a. intuitive

Athrywyn, n. happiness, pacification

Athu, v. to go, to proceed

Athyn, a. very tenacious

Athywyll, a. tenebrous

Athywys, v. to conduct

Au, n. the liver: v. to go, to proceed

Auad, n. affection of a liver

Aul, n. dung, manure, soil

Auon, a currency; a halfpenny, a scruple

Aur, n. gold; a golden

Aw, n. a fluid; a flowing

Awch, n. edge; ardency

Awchiad, n. acuteness

Awchlym, a. sharp-edged

Awchlymu, to sharpen, to point

Awchu, v. to sharpen

Awchus, a. keen; greedy

Awd, n. season, opportunity

Awdl, n. an ode; rhyme

Awdurdod, n. authority

Awdurdodi, v. authorize

Awduriaeth, n. authorship

Awdwl, Awdlau, n. opportunity

Awdwr, n. an author

Awel, n. a gale, a breeze, wind

Awelaidd, a. like a soft gale

Awelan, n. a gale, a breeze

Awelog, a. breezy, windy

Awelu, v. to blow a soft gale

Awen, n. genious; fancy; taste

Awenol, a. poetical

Awenu, v. to smile; to simper

Awenydd, n. a poet, a genius

Awenyddiaeth, n. poetry

Awenyddol, a. poetical

Awg, n. keeness; eagerness

Awgrym, n. a sign; a beckoning

Awgrymu, v. to make signs

Awl, n. primeval light; praise

Awn, n. a flowing together of atoms, or particles

Awr, n. an hour. Yn awr, now

Awrgylch, n. horary circle

Awrhon, ad. at present, now

Awrol, a. horary; hourly

Awrlais, n. a clock

Awrwydr, n. an hour-glass

Aws, n. defiance, challenge

Awsaidd, a. ripe; tender, soft

Awst, n. the month of August

Awydd, n. ardent desire: avidity

Awyddfryd, n. zeal

Awyddo, v. to desire earnestly

Awyddol, a. desirous; zealous

Awyddu, v. to be anxious for

Awyddus, a. desirous, eager

Awyn, n. rein of a bridle

Awyr, n. the air, the sky

Awyraidd, a. aerial, airy

Awyrbwysai, n. a barometer

Awyrddysg, n. aerology

Awyrell, n. an air vessel

Awyren, n. air vessel, balloon

Awyrgoel, n. aeromancy

Awyrgylch, n. atmosphere

Awyro, v. to air, to make air

Awyrog, a. pneumatic aerial

Awyrogaeth, n. pneumatics

Awyrolaeth, n. pneumatics

Awyroldeb, a. airiness

Awyroli, v. to become airy

Awyrydd, n. an aerostatist

Awyryddiaeth, n. aerostation

Awys, n. general invitation; marriage rites

Ba, n. a being in; immersion

Baban, n. a babe, baby

Bacon, n. berries

Bacwn, n. bacon

Bacsau, n. stockings without feet

Bach, n. a hook; a grapple: a. little, small, minute

Bachell, n. a grapple; a hook

Bachellu, v. to grapple; to snare

Bachgen, n. a boy, a child

Bachgenaidd, a. boyish, childish

Bachgenos, n. little youngsters

Bachgenyn, n. dim, a little boy

Bachiad, n. a hooking, a grappling: a bending, like a hook

Bachig, a. smallish, dimunitive

Bachigyn, n. a very little thing

Bachog, a. hooked; crooked

Bachol, a. hooking; grappling

Bachu, v. to hook, to hitch; to grapple: to go into nooks

Bad, n. a boat; a ship's boat

Badaid, n. a boatful

Badwr, n. a boatman

Badd, n. a bath

Baddon, n. a bathing place

Baedd, n. a boar

Baeddaidd, a. boarish

Baeddgig, n. boar's flesh

Baeddu, v. to beat, to make one dirty

Baesg, n. the ring of a wheel

Bagad, n. a cluster; a troop

Bagadu, v. to cluster, to bunch

Bagell, n. a nook; a snare

Bagl, n. a crook, a crutch

Baglan, n. a crook, a hook

Baglog, a. having a crook crutched

Baglu, v. to hold with a crook

Bagwn, n. strength, potency

Bagwy, n. a cluster, bunch

Bai, n. a fault, a vice

Baich, n. a burden, a load

Baich, n. an outcry

Baid, n. briskness

Baidd, n. a daring

Bais, n. flats, shallows; ford

Bal, n. a prominence; a bud

Bala, n. a shoot out; efflux

Balalwyf, n. a palm-tree

Balanu, v. to shoot, to bud

Balant, n. a shooting, a sprouting, a budding

Balasar, n. azure, sky-blue

Balasarn, n. a ballast

Balc, n. a break in furrow land

Balcio, v. to break furrows

Balciog, a. having irregular furrows

Balch, a. proud; towering

Balciwr, n. breaker of furrows

Balchder, n. pomp; pride

Balchedd, n. pomp; pride

Balchio, v. to grow proud

Balchineb, n. arrogance; pomp

Baldardd, n. a budding

Baldarddu, v. to bud

Baldog, n. a punch, a squab

Baldordd, n. a babbling

Baldorddi, v. to babble, to tattle

Baldorddus, a. babbling

Baldorfi, v. to mutter

Balennyn, n. a bud

Balgur, n. a springing out

Balog, n. a jut; a pinacle; a fidula, a valve; a flab; a jetting, flapped, valved

Balwyf, n. palm wood

Balwyfen, n. a palm tree

Ball, n. erruption; plague

Ballasg, n. shell: porcupine

Ballasgu, v. to busk

Ballaw, v. to shout, to scream

Ballawg, n. a hedgehog

Balleg, n. a bow net; a purse

Ballegmyd, n. a wear net

Ban, n. a prominence; a peak; a branch; a. lofty, high, loud

Banc, n. a platform, a table

Baner, n. a banner, a flag

Banffaglu, v. to light a bonfire

Bangaw, n. the bandage of honour: a. compact

Bangeibr, n. a minister

Bangor, n. upper row, a compacture, a high circle; a college, seminary

Bangori, v. to cope or bind together, to wattle the binding row of a fence

Bannwch, n. a wild sow

Baniar, n. a banner

Banierog, a. bearing ensign

Banierydd, n. standard-bearer

Banllef, n. a loud shout

Banllefain, v. to shout

Bannas, n. a mat

Bannod, n. article; clause

Bannodi, v. to make clauses

Banon, n. an exalted person, a queen, empress

Bant, n. a high place; a. prominent, high, lofty

Banu, v. to raise, to erect

Banw, n. a swine, a farrow pig

Banwel, n. upward look; sky

Banwes, n. a sow, a farrow sow, the fish called gilt head

Bar, n. a top, a summit, a tuft; agitation; impulse; ire, fury, wrath: a bar, a bolt, a rail

Bara, n. bread; sustenance

Baran, n. a wren

Baranres, n. a front rank

Baranu, v. to front; to present

Baranwg, n. a presence

Barcer, n. a tanner

Barcud, n. a kite; a buttock

Barcutan, n. a kite, a glead

Bardysen, n. a shrimp

Bardd, n. a bard

Barddaeth, n. bardism

Barddair, n. the bard's word

Barddas, n. bardism; lore

Barddol, a. bardic

Barddawr, n. bardic genius

Barddes, n. a female bard

Barddonol, a. poetical

Barddoneg, n. bardic lore

Barddoniaeth, bardism, poetry, the science of poetry

Barddoniaidd, a. that is after the bardic manner

Barf, n. a beard; whiskers

Barfiad, n. a bearding

Barfle, n. crest of a helmet

Barfog, a. bearded: the fin fish; the lesser wood-chat, a bird

Barfogyn, n. a barbel

Barfu, v. to beard, to grow into a beard

Barfwr, a. barber, a shaver

Bargod, n. jut; skirt; eaves

Bargodi, v. to overhang

Bariaeth, n. viciousness

Baril, n. a barrel, a cask

Barilaid, n. a barrelful

Barilan, n. a small barrel

Barilo, v. to barrel

Barlen, n. the lap

Barn, n. judgment

Barnedig, a. judged; condemned; sentenced

Barnedigaeth, n. judgment

Barniad, n. a judging

Barnol, a. that is judging, o castingr

Barnu, v. to judge, to condemn

Barnwr, n. a judge

Barnydd, n. a judge

Baron, n. a chief, a baron

Baroniaeth, n. a barony

Barog, a. ireful: n. a spur

Barth, n. ground floor: floor

Barug, n. a rime, hoar

Barugiad, n. casting a rime

Barugo, v. to cast a hoar

Barus, v. vicious, mischievious

Bas, n. a shallow, a shoal: a. shallow; low, flat

Basaidd, a. shallowish

Basdardd, n. a bastard

Basdarddes, n. female bastard

Basdarddiad, n. bastardising

Basdarddiaeth, n. bastardy

Basdarddio, v. to bastardise

Basdarddu, v. to spring from a base origin

Basder, n. shallowness

Basg, n. plaiting, basket work

Basged, n. a basket

Basgedaid, n. a basketful

Basgedog, a. having a basket

Basgedol, a. basketted

Basgedwr, n. a basket maker

Basiad, n. a shallowing

Basu, v. to make shallow

Batel, drawing a bow; battle; combat, a fight

Batelu, v. to draw a bow; to battle, to war, to fight

Bath, n. a likeness or emblem; a copy; a coin

Bathdy, n. a mint

Bathedig, a. coined; stamped

Batheinio, to stamp effigies

Bathell, n. a small coin

Bathiad, n. coining; coinage

Bathodyn, n. a medal

Bathog, a. having coin; monied

Bathol, a. that is coined

Bathor, n. a dormouse

Bau, n. boof

Bauad, n. bearer of a saw-pit

Baw, n. dirt, mire; excrement

Bawaidd, a. dirty, vile; sordid

Bawd, n. a thumb, a toe

Bawdy, n. necessary-house

Bawdd, n. a drowning

Bawddyn, n. a dirty fellow

Bawlyd, a. dirty, miry, nasty

Be, conj. mutation of Pe

Bechan, n. a little female; a. little, small

Bechgynos, n. little boys

Bechyn, n. a small hook

Bed, n. a state of inaptiness

Bedlemod, n. strollers

Bedw, n. the birch

Bedwen, n. a birchen

Bederw, n. a birch grove

Bedwlwyn, d. a birch grove

Bedydd, a. baptizm

Bedyddfa, n. a baptistry

Bedyddfaen, n. baptismal font

Bedyddfan, n. baptistry

Bedyddio, v. to baptize

Bedyddiol, a. baptismal

Bedd, n. a grave, sepulchre

Beddfaen, n. a tombstone

Beddgor, n. mausoleum

Beddlech, n. a gravestone

Beddol, a. sepulchral

Beddrod, n. burial place

Beddrodol, a. sepulchral

Beiad, n. a blaming

Beiadwy, a. blamable

Beichiad, n. a bawling; a loading

Beichio, v. to bowl; to load

Beichiog, a. burdened; pregnant

Beichiogi, v. to become burdened; to conceive

Beiddgar, a. presumptious

Beiddiad, n. a daring

Beiddio, v. to presume, to dare

Beiddiol, a. presuming, daring

Beiedig, a. blamed, cencured

Beili, n. an outlet; a court, or yard; a mound

Beio, v. to blame, to censure

Beiol, a. blaming, censuring

Beiri, n. a kite, a glead

Beirniad, n. a judge

Beirniadaeth, n. jurisdiction

Beirniadu, v. to judge

Beirniadol, a. critical

Beisdon, n. sea-brink

Beisfa, n. a shallow place

Beisfan, n. a shallow place

Beisfor, n. a shallow sea

Beisgawn, n. a stack, a mow

Beisgawniad, n. a stacking

Beisgawnu, v. to stack corn

Beisiad, n. a shallowing

Beisiaw, v. to grove shallow

Beisiawl, a. shallowing

Beisle, n. shallow place

Beius, a. faulty, blameable

Beiusrwydd, n. blameableness

Beiwr, n. a blamer; censor

Bel, n. tumult; havoc; war

Bela, n. a wolf; the henbane v. to wrangle; to war

Belach, n. trouble, molestation

Bele, n. the marten

Belg, n. a ravage

Belgiad, n. ravager; a Belgian

Bellach, ad. at length; now

Bendigaid, a. blessed

Benyw, n. female; a woman

Benywaidd, a. feminine

Benywol, a. female

Ber, n. a lance, a pike; a spit; n. a shank; a leg a. short; brief; scanty

Bera, n. pyramid; a stack

Beraes, n. a short shield

Berai, n. a turn-spit, a jack

Beran, n. a little spit; a broad

Berasgell, n. the penguin

Berdroell, n. a jack-wheel

Berdas, n. a shrimp

Berfa, n. a barrow

Berfain, a. slender-shanked

Berfaydd, n. a barrow man

Bergam, a. bow-legged

Beri, n. a kite, a glead

Beriau, n. a short yoke

Berllysg, n. a truncheon

Bernais, n. a varnish; a cover

Beroes, n. short life

Berrwy, n. a fetter

Berth, n. perfection, beauty: a fair, pleasant; rich

Berthiad, n. a beautifying

Berthog, a. endowed, wealthy

Berthogi, v. to endow

Berthu, v. to beautify

Berthyd, n. ornament, jewel

Beru, v. to pike, to spit

Berw, n. boiling, ebullition

Berwad, n. boiling, decoction

Berwadwy, a. decoctible

Berwedig, a. boiled, decocted

Berwedydd, n. a boiler

Berwedd, n. a boiling state

Berweddu, v. to brew, to decoct

Berwi, v. to boil; to bubble

Berwol, a. boiling; bubbling

Berwr, n. cresses

Berwydd, n. a boiler; brewer

Berwydda, v. to brew

Berwyddfa, n. a brewery

Bery, n. a kite, a glead

Berysgrifen, n. brachygraphy

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next Part
Home - Random Browse